欢迎访问词海!

咨询热线 023-8825-6629

千家诗

2023-10-12 李泓涵 Comments0

(qiān) 家(jiā) 诗(shī) 
千(qiān)
家(jiā) 诗(shī) 卷(juǎn) 一(yī) 五(wǔ) 绝(jué)

1.(chūn)(mián)  

(mèng) (hào) (rán)
(chūn)
(mián) (bù) (jué) (xiǎo),(chù) (chù) (wén) (tí) (niǎo)。

(yè) (lái) (fēng) (yǔ) (shēng),(huā) (luò) (zhī) (duō) (shǎo)。

 

2.访(fǎng) (yuán) (shí) (yí) (bú) (yù)

(mèng) (hào) (rán)

(luò) (yáng) 访(fǎng) (cái) (zǐ)(jiāng) (lǐng) (zuò) (liú) (rén)。

 (wén) (shuō) (méi) (huā) (zǎo), (hé) (rú) (cǐ) (dì) (chūn)。

 

3(sòng)(guō) (sī) (cāng)

(wáng) (chāng) (líng)
(yìng)
(mén) (huái) (shuǐ) 绿(lǜ),(liú) (qí) (zhǔ) (rén) (xīn)。

(míng) (yuè) (suí) (liáng) (yuàn), (chūn) (cháo) (yè) (yè) (shēn)。

 

4.(luò) (yáng) (dào)

(chǔ) (guāng) (xī)
(dà)
(dào) (zhí) (rú) (fā)(chūn) (lái) (jiā) (qì) (duō)。

 (wǔ) (líng) (guì) (gōng) (zǐ)(shuāng) (shuāng) (wū) (yù) (kē)

 

5.(dú) (zuò) (jìng) (tíng) (shān)

(lǐ) (bái)
(zhòng)
(niǎo) (gāo) (fēi) (jìn), (gū) (yún) (dú) (qù) (xián)。

(xiāng) (kàn) (liǎng) (bú) (yàn), (zhí) (yǒu) (jìng) (tíng) (shān)。

 

 
6.(dēng)
(guàn) (què) (lóu)

(wáng) (zhī) (huàn)
(bái)
(rì) (yī) (shān) (jìn), (huáng) (hé) (rù) (hǎi) (liú)。

(yù) (qióng) (qiān) (lǐ) (mù), (gèng) (shàng) (yì) (céng) (lóu)。

 

 

7.(guān) (yǒng) (lè) (gōng) (zhǔ) (rù) (fān)

 (sūn) (tì)
(biān) (dì) (yīng) (huā) (shǎo),(nián) (lái) (wèi) (jiào) (xīn)。

 (měi) (rén) (tiān) (shàng) (luò), (lóng) (sāi) (shǐ) (yīng) (chūn)

 

 

8.(chūn)(yuàn)

金昌绪
(dǎ)
(qǐ) (huáng) (yīng) (ér), (mò) (jiāo) (zhī) (shàng) (tí)。

(tí) (shí) (jīng) (qiè) (mèng), (bù) (dé) (dào) (liáo) 西(xī)。

 

 

9.(zuǒ)(yè) (lí) (huā)

(qiū) (wéi)
(lěng)
(yàn) (quán) (qī) (xuě), (yú) (xiāng) (zhà) (rù) (yī)。

 (chūn) (fēng) (qiě) (mò) (dìng), (chuī) (xiàng) (yù) (jiē) (fēi)。

 

 

10.(sī)(jūn) (ēn)

令狐楚
(xiǎo)
(yuàn) (yīng) (gē) (xiē)(zhǎng) (mén) (dié) (wǔ) (duō)。

 (yǎn) (kàn) (chūn) (yòu) (qù), (cuì) (niǎn) (bù) (cén) (guò)。

 

 

 1. (tí) (yuán) (shì) (bié) (yè)

 (hè) (zhī) (zhāng)
(zhǔ)
(rén) (bù) (xiāng) (shí), (ǒu) (zuò) (wéi) (lín) (quán)。

 (mò) (màn) (chóu) (gū) (jiǔ)(náng) (zhōng) (zì) (yǒu) (qián)。

 

 

 1. (yè) (sòng) (zhào) (zòng)

(yáng) (jiǒng)
(zhào)
(shì) (lián) (chéng) (bì)(yóu) (lái) (tiān) (xià) (chuán)。

 (sòng) (jūn) (hái) (jiù) (fǔ)(míng) (yuè) (mǎn) (qián) (chuān)。

 

 

 1. (zhú) (lǐ) (guǎn)

(wáng) (wéi)
(dú)
(zuò) (yōu) (huáng) (lǐ), (tán) (qín) (fù) (cháng) (xiào)。

 (shēn) (lín) (rén) (bú) (zhī), (míng) (yuè) (lái) (xiāng) (zhào)。

 

 

 1. (sòng) (zhū) (dà) (rù) (qín)

(wáng) (wéi)
(bì)
(rén) (wǔ) (líng) (qù)(bǎo) (jiàn) (zhí) (qiān) (jīn)

(fēn) (shǒu) (tuō) (xiāng) (zèng), (píng) (shēng) (yí) (piàn) (xīn)。

 

 

15.(cháng) (gān) (xíng)

(cuī) (hào)
(jūn)
(jiā) (zài) (hé) (chù), (qiè) (zhù) (zài) (héng) (táng)。

 (tíng) (chuán) (zàn) (jiè) (wèn), (huò) (kǒng) (shì) (tóng) (xiāng)。

 

 

 1. (yǒng) (shǐ)

(gāo) (shì)
(shàng)
(yǒu) (tí) (páo) (zèng), (yīng) (lián) (fàn) (shū) (hán)。

 (bù) (zhī) (tiān) (xià) (shì), (yóu) (zuò) (bù) (yī) (kàn)。

 

 

 1. (bà) (xiāng) (zuò)

(lǐ) (shì) (zhī)
(bì)
(xián) (chū) (bà) (xiāng), (lè) (shèng) (qiě) (xián) (bēi)。

 (wéi) (wèn) (mén) (qián) (kè)(jīn) (zhāo) (jǐ) (gè) (lái)。

 

 1. (féng) (xiá) (zhě)

(qián) (qǐ)
(yān)
(zhào) (bēi) (gē) (shì), (xiāng) (féng) (jù) (mèng) (jiā)。

 (cùn) (xīn) (yán) (bú) (jìn)(qián) (lù) (rì) (jiāng) (xié)。

 

 

19.(jiāng) (xíng) (wàng) (kuāng) (lú)

钱起
(zhí)
(chǐ) (chóu) (fēng) (yǔ)(kuāng) (lú) (bù) (kě) (dēng)。

 (zhǐ) (yí) (yún) (wù) (kū)(yóu) (yǒu) (liù) (cháo) (sēng)。

 

 

 1. (dá) (lǐ) (huàn)

(wéi) (yīng) (wù)
(lín)
(zhōng) (guān)《 (yì)(bà) ,(xī) (shàng) (duì) (ōu) (xián)。

 (chǔ) (sú) (ráo) (cí) (kè), (hé) (rén) (zuì) (wǎng) (hái)。

 

 

 1. (qiū) (fēng) (yǐn)

 (liú) (yǔ) (xī)
(hé)
(chù) (qiū) (fēng) (zhì), (xiāo) (xiāo) (sòng) (yàn) (qún)。

 (cháo) (lái) (rù) (tíng) (shù), (gū) (kè) (zuì) (xiān) (wén)。

 

 

 1. (qiū) (yè) (jì) (qiū) (yuán) (wài)

(wéi) (yīng) (wù)
怀(huái)
(jūn) (shǔ) (qiū) (yè), (sàn) (bù) (yǒng) (liáng) (tiān)。

 (shān) (kōng) (sōng) (zǐ) (luò)(yōu) (rén) (yīng) (wèi) (mián)。

 

 

 1. (qiū) (rì)

(gěng) (wéi)
(fǎn)
(zhào) (rù) (lǘ) (xiàng), (yōu) (lái) (shuí) (gòng) (yǔ)。

 (gǔ) (dào) (shǎo) (rén) (xíng), (qiū) (fēng) (dòng) (hé) (shǔ)。

 

 

 1. (qiū) (rì) (hú) (shàng)

(xuē) (yíng)
(luò)
(rì) (wǔ) (hú) (yóu), (yān) (bō) (chù) (chù) (chóu)。

 (fú) (chén) (qiān) (gǔ) (shì), (shuí) (yǔ) (wèn) (dōng) (liú)。

 

 

 1. (gōng) (zhōng) (tí)

李昂
(niǎn)
(lù) (shēng) (qiū) (cǎo)(shàng) (lín) (huā) (mǎn) (zhī)

(píng) (gāo) (hé) (xiàn) (yì), (wú) (fù) (shì) (chén) (zhī)。

 

 

 1. (yǐn) (zhě) (bú) (yù)

(jiǎ) (dǎo)
(sōng)
(xià) (wèn) (tóng) (zǐ)(yán) (shī) (cǎi) (yào) (qù)。

 (zhǐ) (zài) (cǐ) (shān) (zhōng), (yún) (shēn) (bù) (zhī) (chù)。

 

 1. (fén) (shàng) (jīng) (qiū)

苏颋(sūtǐng)

(běi) (fēng) (chuī) (bái) (yún), (wàn) (lǐ) (dù) (hé) (fén)

(xīn) (xù) (féng) (yáo) (luò)(qiū) (shēng) (bù) (kě) (wén)。

 

 

 1. (shǔ) (dào) (hòu) (qī)

(zhāng) (shuō)
(kè)
(xīn) (zhēng) (rì) (yuè), (lái) (wǎng) (yù) (qī) (chéng)。

 (qiū) (fēng) (bù) (xiāng) (dài)(xiān) (zhì) (luò) (yáng) (chéng)。

 

 

29.(jìng) (yè) (sī)

(lǐ) (bái)
(chuáng)
(qián) (míng) (yuè) (guāng)(yí) (shì) (dì) (shàng) (shuāng)。

(jǔ) (tóu) (wàng) (míng) (yuè), (dī) (tóu) (sī) (gù) (xiāng)。

 

 

 1. (qiū) (pǔ) (gē)

(lǐ) (bái)
(bái)
(fà) (sān) (qiān) (zhàng)(lí) (chóu) (sì) (gè) (cháng)

(bù) (zhī) (míng) (jìng) (lǐ)(hé) (chù) (dé) (qiū) (shuāng)。

 

 

 1. (zèng) (qiáo) (shì) (láng)

(chén) (zǐ) (áng)
(hàn)
(tíng) (róng) (qiǎo) (huàn), (yún) (gé) (báo) (biān) (gōng)。

 (kě) (lián) (cōng) (mǎ) 使(shǐ)(bái) (shǒu) (wéi) (shuí) (xióng)。

 

 

 1. (dá) (wǔ) (líng) (tài) (shǒu)

(wáng) (chāng) (líng)
(zhàng)
(jiàn) (xíng) (qiān) (lǐ), (wēi) (qū) (gǎn) (yì) (yán)。

 (céng) (wéi) (dà) (liáng)(kè) (bú) (fù) (xìn) (líng) (ēn)。

 

 

 1. (xíng) (jūn) (jiǔ) (rì) (sī) (cháng) (ān) (gù) (yuán)

(cén) (cān)
(qiáng)
(yù) (dēng) (gāo) (qù), (wú) (rén) (sòng) (jiǔ) (lái)。

 (yáo) (lián) (gù) (yuán) (jú)(yīng) (bàng) (zhàn) (chǎng) (kāi)。

 

 

 1. (jié) (yú) (yuàn)

(huáng) (fǔ) (rǎn)
(huā)
(zhī) (chū) (jiàn) (zhāng), (fèng) (guǎn) (fā) (zhāo) (yáng)。

 (jiè) (wèn) (chéng) (ēn) (zhě), (shuāng) (é) (jǐ) (xǔ) (cháng)。

 

 

 1. (tí) (zhú) (lín) (sì)

(zhū) (fàng)
(suì)
(yuè) (rén) (jiān) (cù), (yān) (xiá) (cǐ) (dì) (duō)。

 (yīn) (qín) (zhú) (lín) (sì)(gèng) (dé) (jǐ) (huí) (guò)。

 1. (sān) (lǘ) (miào)

(dài) (shū) (lún)
(yuán)
(xiāng) (liú) (bú) (jìn), (qū) (zǐ) (yuàn) (hé) (shēn)。

 (rì) (mù) (qiū) (fēng) (qǐ)(xiāo) (xiāo) (fēng) (shù) (lín)。

 

 

 1. (yì) (shuǐ) (sòng) (bié)

(luò) (bīn) (wáng)
(cǐ)
(dì) (bié) (yàn) (dān), (zhuàng) (shì) (fā) (chōng) (guàn)。

 (xī) (shí) (rén) (yǐ) (méi), (jīn) (rì) (shuǐ) (yóu) (hán)。

 

 

38.(bié) (lú) (qín) (qīng)

(sī) (kōng) (shǔ)
(zhī)
(yǒu) (qián) (qī) (zài), (nán) (fēn) (cǐ) (yè) (zhōng)。

 (wú) (jiāng) (gù) (rén)(jiǔ) (bù) (jí) (shí) (yóu) (fēng)。

 

 

 1. (dá) (rén)

(tài) (shàng) (yǐn) (zhě)
(ǒu)
(lái) (sōng) (shù) (xià), (gāo) (zhěn) (shí) (tou) (mián)。

 (shān) (zhōng) (wú) (lì) (rì), (hán) (jìn) (bù) (zhī) (nián)。

 

 

 

 

 

 

(qiān) (jiā) (shī) (juǎn) (èr) (wǔ) (lǜ)
40.(xìng) (shǔ) (huí) (zhì) (jiàn) (mén)

(xuán) (zōng) (huáng) (dì)
(jiàn)
(gé) (héng) (yún) (jùn)(luán) (yú) (chū) (shòu) (huí)。

 (cuì) (píng) (qiān) (rèn) (hé), (dān) (zhàng) (wǔ) (dīng) (kāi)
(guàn) (mù) (yíng) (qí) (zhuǎn)(xiān) (yún) (fú) (mǎ) (lái)

(chéng) (shí) (fāng) (zài) (dé)(jiē) (ěr) (lè) (míng) (cái)。

 

 

 1. (hé) (jìn) (líng) (lù) (chéng)(zǎo)(chūn)(yóu)(wàng)

(dù) (shěn) (yán)
(dú)
(yǒu) (huàn) (yóu) (rén)(piān) (jīng) (wù) (hòu) (xīn)。

 (yún) (xiá) (chū) (hǎi) (shǔ), (méi) (liǔ) (dù) (jiāng) (chūn)。
(shū)
(qì) (cuī) (huáng) (niǎo), (qíng) (guāng) (zhuǎn) 绿(lǜ) (píng)。

 (hū) (wén) (gē) (gǔ) (diào), (guī) (sī) (yù) (zhān) (jīn)。

 

 

 1. (péng) (lái) (sān) 殿(diàn) (shì) (yàn) (fèng) (chì) (yǒng) (zhōng) (nán) (shān)
  (dù) (shěn) (yán)
  (běi)
  (dǒu) (guà) (chéng) (biān), (nán) (shān) (yǐ) 殿(diàn) (qián)。

 (yún) (biāo) (jīn) (què) (huí), (shù) (miǎo) (yù) (táng) (xuán)
(bàn) (lǐng) (tōng) (jiā) (qì)(zhōng) (fēng) (rào) (ruì) (yān)。

 (xiǎo) (chén) (chí) (xiàn) 寿(shòu)(cháng) (cǐ) (dài) (yáo) (tiān)。

 

 

 1. (chūn) (yè) (bié) (yǒu) (rén)

(chén) (zǐ) (áng)
(yín)
(zhú) (tǔ) (qīng) (yān), (jīn) (zūn) (duì) (qǐ) (yán)。

 (lí) (táng) (sī) (qín) (sè), (bié) (lù) (rào) (shān) (chuān)。
(míng)
(yuè) (xuán) (gāo) (shù)(cháng) (hé) (méi) (xiǎo) (tiān)。

 (yōu) (yōu) (luò) (yáng) (qù), (cǐ) (huì) (zài) (hé) (nián)。

 

 

 1. (níng) (gōng) (zhǔ) (dōng) (zhuāng) (shì) (yàn)

 (lǐ) (qiáo)
(bié)
(yè) (lín) (qīng) (diàn), (míng) (luán) (jiàng) (zǐ) (xiāo)

(cháng) (yán) (yuān) (lù) (jí)(xiān) (guǎn) (fèng) (huáng) (diào)
(shù) (jiē) (nán) (shān) (jìn), (yān) (hán) (běi) (zhǔ) (yáo)

(chéng) (ēn) (xián) (yǐ) (zuì), (liàn) (shǎng) (wèi) (hái) (biāo)。

 

 

 1. (ēn) (cì) (lì) (zhèng) 殿(diàn) (shū) (yuàn) (cì) (yàn) (yìng) (zhì) (dé)(lín) (zì)
  (zhāng)
  (shuō)
  (dōng)
  (bì) (tú) (shū) (fǔ), 西(xī) (yuán) (hàn) (mò) (lín)

(sòng)(shī)》 (wén) (guó) (zhèng), (jiǎng)(yì) 》(jiàn) (tiān) (xīn)
(wèi) (qiè) (hé) (gēng) (zhòng), (ēn) (dāo) (zuì) (jiǔ) (shēn)。

 (zǎi) (gē) (chūn) (xìng) (qǔ)(qíng) (jié) (wéi) (zhī) (yīn)。

 

 

 1. (sòng) (yǒu) (rén)

 (lǐ) (bái)
(qīng)
(shān) (héng) (běi) (guō), (bái) (shuǐ) (rào) (dōng) (chéng)。

 (cǐ) (dì) (yì) (wéi) (bié), (gū) (péng) (wàn) (lǐ) (zhēng)。
(fú)
(yún) (yóu) (zǐ) (yì), (luò) (rì) (gù) (rén) (qíng)

(huī) (shǒu) (zì) (zī) (qù)(xiāo) (xiāo) (bān) (mǎ) (míng)。

 

 

 1. (sòng) (yǒu) (rén) (rù) (shǔ)

 (lǐ) (bái)
(jiàn)
(shuō) (cán) (cóng) (lù), (qí) (qū) (bú) (yì) (xíng)。

 (shān) (cóng) (rén) (miàn) (qǐ), (yún) (bàng) (mǎ) (tóu) (shēng)。
(fāng)
(shù) (lóng) (qín) (zhàn), (chūn) (liú) (rào) (shǔ) (chéng)

(shēng) (shěn) (yīng) (yǐ) (dìng), (bú) (bì) (wèn) (jūn) (píng)。

 

 

 1. (cì) (běi) (gù) (shān) (xià)

(wáng) (wān)
(kè)
(lù) (qīng) (shān) (wài), (xíng) (zhōu) 绿(lǜ) (shuǐ) (qián)。

 (cháo) (píng) (liǎng) (àn) (kuò), (fēng) (zhèng) (yì) (fān) (xuán)。
(hǎi)
(rì) (shēng) (cán) (yè)(jiāng) (chūn) (rù) (jiù) (nián)。

 (xiāng) (shū) (hé) (chù) (dá)(guī) (yàn) (luò) (yáng) (biān)。

 

 

 1. (sū) (shì) (bié) (yè)

(zǔ) (yǒng)
(bié)
(yè) (jū) (yōu) (chù), (dào) (lái) (shēng) (yǐn) (xīn)

(nán) (shān) (dāng) (hù) (yǒu), (lǐ) (shuǐ) (yìng) (yuán) (lín)
(zhú) (fù) (jīng) (dōng) (xuě), (tíng) (hūn) (wèi) (xī) (yīn)。

 (liáo) (liáo) (rén) (jìng) (wài), (xián) (zuò) (tīng) (chūn) (qín)。

 

 

 1. (chūn) 宿(sù) (zuǒ) (shěng)

 (dù) (fǔ)
(huā)
(yǐn) (yē) (yuán) (mù), (jiū) (jiū) (qī) (niǎo) (guò)。

 (xīng) (lín) (wàn) (hù) (dòng), (yuè) (bàng) (jiǔ) (xiāo) (duō)
(bù) (qǐn) (tīng) (jīn) (yào), (yīn) (fēng) (xiǎng) (yù) (kě)。

 (míng) (cháo) (yǒu) (fēng) (shì), (shù) (wèn) (yè) (rú) (hé)。

 

 

 1. (tí) (xuán) (wǔ) (chán) (shī) (wū) (bì)

 (dù) (fǔ)
(hé)
(nián) (gù) (hǔ) (tóu), (mǎn) (bì) (huà) (cāng) (zhōu)。

 (chì) (rì) (shí) (lín) (qì)(qīng) (tiān) (jiāng) (hǎi) (liú)
(xī) (fēi) (cháng) (jìn) (hè), (bēi) (dù) (bù) (jīng) (ōu)

(sì) (dé) (lú) (shān) (lù)(zhēn) (suí) (huì) (yuǎn) (yóu)。

 

 

 1. (zhōng) (nán) (shān)

(wáng) (wéi)
(tài)
(yǐ) (jìn) (tiān) (dōu), (lián) (shān) (dào) (hǎi) (yú)。

 (bái) (yún) (huí) (wàng) (hé)(qīng) (ǎi) (rù) (kàn) (wú)
(fēn) (yě) (zhōng) (fēng) (biàn), (yīn) (qíng) (zhòng) (hè) (shū)。

 (yù) (tóu) (hé) (chù) 宿(sù), (gé) (shuǐ) (wèn) (qiáo) (fū)。

 

 

 1. (jì) (zuǒ) (shěng) (dù) (shí) (yí)

(cén) (cān)
(lián)
(bù) (qū) (dān) (bì), (fēn) (cáo) (xiàn) (zǐ) (wēi)。

 (xiǎo) (suí) (tiān) (zhàng) (rù), (mù) (rě) (yù) (xiāng) (guī)
(bái) (fà) (bēi) (huā) (luò)(qīng) (yún) (xiàn) (niǎo) (fēi)。

 (shèng) (cháo) (wú) (què) (shì), (zì) (jué) (jiàn) (shū) (xī)。

 

 

 1. (dēng) (zǒng) (chí) (gé)

(cén) (cān)
(gāo)
(gé) (bī) (zhū) (tiān)(dēng) (lín) (jìn) (rì) (biān)。

 (qíng) (kāi) (wàn) (jǐng) (shù)(chóu) (kàn) (wǔ) (líng) (yān)。
(jiàn)
(wài) (dī) (qín) (lǐng)(chuāng) (zhōng) (xiǎo) (wèi) (chuān)。

 (zǎo) (zhī) (qīng) (jìng) (lǐ)(cháng) (yuàn) (fèng) (jīn) (xiān)。

 

 

 1. (dēng) (yǎn) (zhōu) (chéng) (lóu)

(dù) (fǔ)
(dōng)
(jùn) (qū) (tíng) (rì), (nán) (lóu) (zòng) (mù) (chū)。

 (fú) (yún) (lián) (hǎi) (dài)(píng) (yě) (rù) (qīng) (xú)
(gū) (zhàng) (qín) (bēi) (zài), (huāng) (chéng) (lǔ) 殿(diàn) (yú)

(cóng) (lái) (duō) (gǔ) (yì), (lín) (tiào) (dú) (chóu) (chú)

 

 

 1. (dù) (shǎo) (fǔ) (zhī) (rèn) (shǔ) (zhōu)

(wáng) (bó)
(chéng)
(què) (fǔ) (sān) (qín), (fēng) (yān) (wàng) (wǔ) (jīn)

(yǔ) (jūn) (lí) (bié) (yì)(tóng) (shì) (huàn) (yóu) (rén)
(hǎi) (nèi) (cún) (zhī) (jǐ)(tiān) (yá) (ruò) (bǐ) (lín)。

 (wú) (wéi) (zài) (qí) (lù)(ér) (nǚ) (gòng) (zhān) (jīn)。

 

 

 1. (sòng) (cuī) (róng)

(dù) (shěn) (yán)
(jūn)
(wáng) (xíng) (chū) (jiāng), (shū) (jì) (yuǎn) (cóng) (zhēng)。

 (zǔ) (zhàng) (lián) (hé) (què), (jūn) (huī) (dòng) (luò) (chéng)。
(jīng)
(qí) (cháo) (shuò) (qì)(jiā) (chuī) (yè) (biān) (shēng)。

 (zuò) (jiào) (yān) (chén) (sǎo), (qiū) (fēng) (gǔ) (běi) (píng)。

 

 

 1. (hù) (cóng) (dēng) (fēng) (tú) (zhōng) (zuò)

(sòng) (zhī) (wèn)
(zhàng)
殿(diàn) (yù) (cuī) (wéi), (xiān) (yóu) (shí) (zhuàng) (zāi)。

 (xiǎo) (yún) (lián) (mù) (juǎn), (yè) (huǒ) (zá) (xīng) (huí)
(gǔ) (àn) (qiān) (qí) (chū)(shān) (míng) (wàn) (chéng) (lái)。

 (hù) (cóng) (liáng) (kě) (fù)(zhōng) (fá)  (yàn) (tiān) (cái)。

 

 

 1. (tí) (yì) (gōng) (chán) (fáng)

(mèng) (hào) (rán)
(yì)
(gōng) (xí) (chán) (jì), (jié) (yǔ) (yī) (kōng) (lín)

(hù) (wài) (yì) (fēng) (xiù), (jiē) (qián) (zhòng) (hè) (shēn)。
(xī)
(yáng) (lián) (yǔ) (zú)(kōng) (cuì) (luò) (tíng) (yīn)。

 (kàn) (qǔ) (lián) (huā) (jìng), (fāng) (zhī) (bù) (rǎn) (xīn)。

 

 

 1. (zuì) (hòu) (zèng) (zhāng) (xù)

(gāo) (shì)
(shì)
(shàng) (màn) (xiāng) (shí), (cǐ) (wēng) (shū) (bù) (rán)。

 (xìng) (lái) (shū) (zì) (shèng), (zuì) (hòu) (yǔ) (yóu) (diān)
(bái) (fà) (lǎo) (xián) (shì), (qīng) (yún) (zài) (mù) (qián)。

 (chuáng) (tóu) (yì) (hú) (jiǔ)(néng) (gèng) (jǐ) (huí) (mián)。

 

 

 1. (yù) (tái) (guàn)

杜甫
(hào)
(jié) (yīn) (wáng) (zào)(píng) (tái) 访(fǎng) (gǔ) (yóu)。

 (cǎi) (yún) (xiāo) (shǐ) (zhù)(wén) (zì) (lǔ) (gōng) (liú)
(gōng) (què) (tōng) (qún) (dì)(qián) (kūn) (dào) (shí) (zhōu)。

 (rén) (chuán) (yǒu) (shēng) (hè), (shí) (guò) (běi) (shān) (tóu)。

 

 

 1. (guān) (lǐ) (gù) (qǐng)(sī)(mǎ)(dì)(shān)(shuǐ)(tú)

(dù) (fǔ)
(fāng)
(zhàng) (hún) (lián) (shuǐ), (tiān) (tái) (zǒng) (yìng) (yún)。

 (rén) (jiān) (cháng) (jiàn) (huà), (lǎo) (qù) (xiàn) (kōng) (wén)
(fàn) (lǐ) (zhōu) (piān) (xiǎo), (wáng) (qiáo) (hè) (bù) (qún)。

 (cǐ) (shēng) (suí) (wàn) (wù)(hé) (chù) (chū) (chén) (fēn)。

 

 

 1. (lǚ) (yè) (shū) 怀(huái)

(dù) (fǔ)
(xì)
(cǎo) (wēi) (fēng) (àn)(wēi) (qiáng) (dú) (yè) (zhōu)。

 (xīng) (suí) (píng) (yě) (kuò), (yuè) (yǒng) (dà) (jiāng) (liú)。
(míng)
(qǐ) (wén) (zhāng) (zhù), (guān) (yīn) (lǎo) (bìng) (xiū)

(piāo) (piāo) (hé) (suǒ) (sì), (tiān) (dì) (yì) (shā) (ōu)。

 

 

 1. (dēng) (yuè) (yáng) (lóu)

(dù) (fǔ)
(xī)
(wén) (dòng) (tíng) (shuǐ), (jīn) (shàng) (yuè) (yáng) (lóu)

(wú) (chǔ) (dōng) (nán) (chè), (qián) (kūn) (rì) (yuè) (fú)
(qīn) (péng) (wú) (yí) (zì)(lǎo) (bìng) (yǒu) (gū) (zhōu)

(róng) (mǎ) (guān) (shān) (běi), (píng) (xuān) (tì) (sì) (liú)。

 1. (jiāng) (nán) (lǚ) (qíng)

(zǔ) (yǒng)
(chǔ)
(shān) (bù) (kě) (jí), (guī) (lù) (dàn) (xiāo) (tiáo)。

 (hǎi) (sè) (qíng) (kàn) (yǔ)(jiāng) (shēng) (yè) (tīng) (cháo)。
(jiàn)
(liú) (nán) (dǒu) (jìn), (shū) (jì) (běi) (fēng) (yáo)。

 (wéi) (bào) (kōng) (tán) (jú), (wú) (méi) (jì) (luò) (qiáo)。

 

 

 1. 宿(sù) (lóng) (xìng) (sì)

(qí) (wú) (qián)
(xiāng)
(chà) (yè) (wàng) (guī)(sōng) (qīng) (gǔ) 殿(diàn) (fēi)。

 (dēng) (míng) (fāng) (zhàng) (shì), (zhū) (xì) (bǐ) (qiū) (yī)
(bái) (rì) (chuán) (xīn) (jìng), (qīng) (lián) (yù) (fǎ) (wēi)

(tiān) (huā) (luò) (bú) (jìn)(chù) (chù) (niǎo) (xián) (fēi)。

 

 

 1. (pò) (shān) (sì) (hòu) (chán) (yuàn)

(cháng) (jiàn)
(qīng)
(chén) (rù) (gǔ) (sì), (chū) (rì) (zhào) (gāo) (lín)

(qū) (jìng) (tōng) (yōu) (chù), (chán) (fáng) (huā) (mù) (shēn)
(shān) (guāng) (yuè) (niǎo) (xìng), (tán) (yǐng) (kōng) (rén) (xīn)

(wàn) (lài) (cǐ) (jù) (jì), (wéi) (wén) (zhōng) (qìng) (yīn)。

 

 

 1. (tí) (sōng) (tīng) 驿(yì)

(zhāng) (hù)
(shān)
(sè) (yuǎn) (hán) (kōng), (cāng) (máng) (zé) (guó) (dōng)。

 (hǎi) (míng) (xiān) (jiàn) (rì)(jiāng) (bái) (jiǒng) (wén) (fēng)
(niǎo) (dào) (gāo) (yuán) (qù), (rén) (yān) (xiǎo) (jìng) (tōng)。

 (nà) (zhī) (jiù) (yí) (yì)(bú) (zài) (wǔ) (hú) (zhōng)。

 

 

 1. (shèng) (guǒ) (sì)

(shì) (chù) (mò)
(lù)
(zì) (zhōng) (fēng) (shàng), (pán) (huí) (chū) (bì) (luó)。

 (dào) (jiāng) (wú) (dì) (jìn)(gé) (àn) (yuè) (shān) (duō)
(gǔ) (mù) (cóng) (qīng) (ǎi)(yáo) (tiān) (jìn) (bái) (bō)

(xià) (fāng) (chéng) (guō) (jìn), (zhōng) (qìng) (zá) (shēng) (gē)。

 

 

 1. (yě) (wàng)

(wáng) (jì)
(dōng)
(gāo) (bó) (mù) (wàng), (xǐ) (yǐ) (yù) (hé) (yī)

(shù) (shù) (jiē) (qiū) (sè)(shān) (shān) (wéi) (luò) (huī)
(mù) (rén) (qū) (dú) (fǎn), (liè) (mǎ) (dài) (qín) (guī)

(xiāng) (gù) (wú) (xiāng) (shí), (cháng) (gē) 怀(huái) (cǎi) (wēi)。

 

 

 1. (sòng) (bié) (cuī) (zhù) (zuò) (dōng) (zhēng)

(chén) (zǐ) (áng)
(jīn)
(tiān) (fāng) (sù) (shā), (bái) (lù) (shǐ) (zhuān) (zhēng)

(wáng) (shī) (fēi) (lè) (zhàn), (zhī) (zǐ) (sòng) (jiā) (bīng)
(hǎi) (qì) (qīn) (nán) (bù)(biān) (fēng) (sǎo) (běi) (píng)。

 (mò) (mài) (lú) (lóng) (sāi), (guī) (yāo) (lín) (gé) (míng)。

 

 

 1. (xié) (jì) (nà) (liáng) (wǎn) (jì) (yù) (yǔ)

(其一)

(dù) (fǔ)
(luò)
(rì) (fàng) (chuán) (hǎo), (qīng) (fēng) (shēng) (làng) (chí)

(zhú) (shēn) (liú) (kè) (chù)(hé) (jìng) (nà) (liáng) (shí)。
(gōng)
(zǐ) (diào) (bīng) (shuǐ), (jiā) (rén) (xuě) (ǒu) (sī)

(piàn) (yún) (tóu) (shàng) (hēi), (yīng) (shì) (yǔ) (cuī) (shī)。

 

 

 1. (qí) (èr)

 (dù) (fǔ)
(yǔ)
(lái) (zhān) (xí) (shàng), (fēng) (jí) (dǎ) (chuán) (tóu)

(yuè) (nǚ) (gōng) (qún) 湿(shī), (yàn) (jī) (cuì) (dài) (chóu)。
(lǎn)
(qīn) (dī) (liǔ) (xì)(màn) (juǎn) (làng) (huā) (fú)。

 (guī) (lù) (fān) (xiāo) (sà)(bēi) (táng) (wǔ) (yuè) (qiū)。

 

 

 1. 宿(sù) (yún) (mén) (sì) (gé)

(sūn) (tì)
(xiāng)
(gé) (dōng) (shān) (xià)(yān) (huā) (xiàng) (wài) (yōu)。

 (xuán) (dēng) (qiān) (zhàng) (xī), (juǎn) (màn) (wǔ) (hú) (qiū)
(huà) (bì) (yú) 鸿(hóng) (yàn)(shā) (chuāng) 宿(sù) (dòu) (niú)。

 (gèng) (yí) (tiān) (lù) (jìn)(mèng) (yǔ) (bái) (yún) (yóu)。

 

 

 1. (qiū) (dēng) (xuān) (chéng) (xiè) (tiào) (běi) (lóu)

(lǐ) (bái)
(jiāng)
(chéng) (rú) (huà) (lǐ)(shān) (xiǎo) (wàng) (qíng) (kōng)。

 (liǎng) (shuǐ) (jiá) (míng) (jìng)(shuāng) (qiáo) (luò) (cǎi) (hóng)。
(rén)
(yān) (hán) (jú) (yòu), (qiū) (sè) (lǎo) (wú) (tóng)

(shuí) (niàn) (běi) (lóu) (shàng), (lín) (fēng) 怀(huái) (xiè) (gōng)。

 

 

 1. (lín) (dòng) (tíng)

(mèng) (hào) (rán)
(bá)
(yuè) (hú) (shuǐ) (píng), (hán) (xū) (hún) (tài) (qīng)。

 (qì) (zhēng) (yún) (mèng) (zé)(bō) (hàn) (yuè) (yáng) (chéng)
(yù) (jì) (wú) (zhōu) (jí), (duān) (jū) (chǐ) (shèng) (míng)。

 (zuò) (guān) (chuí) (diào) (zhě), (tú) (yǒu) (xiàn) (yú) (qíng)。

 

 

 1. (guò) (xiāng) (jī) (sì)

(wáng) (wéi)
(bù)
(zhī) (xiāng) (jī) (sì), (shù) (lǐ) (rù) (yún) (fēng)。

 (gǔ) (mù) (wú) (rén) (jìng)(shēn) (shān) (hé) (chù) (zhōng)。
(quán)
(shēng) (yān) (wēi) (shí), (rì) (sè) (lěng) (qīng) (sōng)。

 (bó) (mù) (kōng) (tán) (qǔ), (ān) (chán) (zhì) (dú) (lóng)。

 

 

 1. (sòng) (zhèng) (shì) (yù) (zhé) (mǐn) (zhōng)

(gāo) (shì)
(zhé)
(qù) (jūn) (wú) (hèn), (mǐn) (zhōng) (wǒ) (jiù) (guò)。

 (dà) (dōu) (qiū) (yàn) (shǎo), (zhǐ) (shì) (yè) (yuán) (duō)
(dōng) (lù) (yún) (shān) (hé), (nán) (tiān) (zhàng) (lì) (hé)

(zì) (dāng) (féng) (yǔ) (lù)(xíng) (yǐ) (shùn) (fēng) (bō)。

 

 

 1. (qín) (zhōu) (zá) (shī)

 (dù) (fǔ)
(fèng)
(lín) (gē) (wèi) (xī)(yú) (hǎi) (lù) (cháng) (nán)。

 (hòu) (huǒ) (yún) (fēng) (jùn), (xuán) (jūn) (mù) (jǐng) (qián)。
(fēng)
(lián) 西(xī) (jí) (dòng), (yuè) (guò) (běi) (tíng) (hán)。

 (gù) (lǎo) (sī) (fēi) (jiāng), (hé) (shí) (yì) (zhù) (tán)。

 

 

 1. (yǔ) (miào)

(dù) (fǔ)
(yǔ)
(miào) (kōng) (shān) (lǐ)(qiū) (fēng) (luò) (rì) (xié)。

 (huāng) (tíng) (chuí) (jú) (yòu), (gǔ) (wū) (huà) (lóng) (shé)
(yún) (qì) (shēng) (xū) (bì)(jiāng) (shēn) (zǒu) (bái) (shā)。

 (zǎo) (zhī) (chéng) (sì) (zǎi), (shū) (záo) (kòng) (sān) (bā)。

 

 

 1. (wàng) (qín) (chuān)

(lǐ) (qí)
(qín)
(chuān) (cháo) (wàng) (jiǒng), (rì) (chū) (zhèng) (dōng) (fēng)

(yuǎn) (jìn) (shān) (hé) (jìng), (wēi) (yǐ) (chéng) (què) (zhòng)
(qiū) (shēng) (wàn) (hù) (zhú), (hán) (sè) (wǔ) (líng) (sōng)。

 (yǒu) (kè) (guī) (yú) (tàn), (qī) (qí) (shuāng) (lù) (nóng)。

 

 

 1. (tóng) (wáng) (zhēng) (jūn) (dòng) (tíng) (yǒu) 怀(huái)

(zhāng) (wèi)
(bá)
(yuè) (dòng) (tíng) (qiū)(xiāo) (xiāng) (shuǐ) (běi) (liú)

(hái) (jiā) (wàn) (lǐ) (mèng), (wéi) (kè) (wǔ) (gēng) (chóu)
(bú) (yòng) (kāi) (shū) (zhì), (piān) (yí) (shàng) (jiǔ) (lóu)。

 (gù) (rén) (jīng) (luò) (mǎn), (hé) (rì) (fù) (tóng) (yóu)。

 

 

 1. (dù) (yáng) (zǐ) (jiāng)

(dīng) (xiān) (zhī)
(guì)
(jí) (zhōng) (liú) (wàng), (kōng) (bō) (liǎng) (àn) (míng)。

 (lín) (kāi) (yáng) (zǐ) 驿(yì)(shān) (chū) (rùn) (zhōu) (chéng)
(hǎi) (jìn) (biān) (yīn) (jìng), (jiāng) (hán) (shuò) (chuī) (shēng)。

 (gèng) (wén) (fēng) (yè) (xià), (xī) (lì) (dù) (qiū) (shēng)。

 

 

 1. (yōu) (zhōu) (yè) (gē)

(zhāng) (shuō)
(liáng)
(fēng) (chuī) (yè) (yǔ)(xiāo) (sè) (dòng) (hán) (lín)

(zhèng) (yǒu) (gāo) (táng) (yàn), (néng) (wàng) (chí) (mù) (xīn)。
(jūn)
(zhōng) (yí) (jiàn) (wǔ), (sāi) (shàng) (zhòng) (jiā) (yīn)。

 (bú) (zuò) (biān) (chéng) (jiāng), (shuí) (zhī) (ēn) (yù) (shēn)。

 

 

(qiān) (jiā) (shī) (juǎn) (sān) (qī) (jué)

 

 

 1. (chūn) (rì) (ǒu) (chéng)

(chéng) (hào)
(yún)
(dàn) (fēng) (qīng) (jìn) (wǔ) (tiān), (bàng) (huā) (suí) (liǔ) (guò) (qián) (chuān)
(shí) (rén) (bù) (shí) (yú) (xīn) (lè)(jiāng) (wèi) (tōu) (xián) (xué) (shào) (nián)。

 

 

 1. (chūn) (rì)

(zhū) (xī)
(shèng)
(rì) (xún) (fāng) (sì) (shuǐ) (bīn)(wú) (biān) (guāng) (jǐng) (yì) (shí) (xīn)。
(děng)
(xián) (shí) (dé) (dōng) (fēng) (miàn), (wàn) (zǐ) (qiān) (hóng) (zǒng) (shì) (chūn)。

 

 

 1. (chūn) (xiāo)

(sū) (shì)
(chūn)
(xiāo) (yí) (kè) (zhí) (qiān) (jīn) (huā), (yǒu) (qīng) (xiāng) (yuè) (yǒu) (yīn)。
(gē)
(guǎn) (lóu) (tái) (shēng) (xì) (xì)(qiū) (qiān) (yuàn) (luò) (yè)(chén)(chén)。

 

 

 1. (chéng) (dōng) (zǎo) (chūn)

(yáng) (jù) (yuán)
(shī)
(jiā) (qīng) (jǐng) (zài) (xīn) (chūn), 绿(lǜ) (liǔ) (cái) (huáng) (bàn) (wèi) (yún)
(ruò) (dài) (shàng) (lín) (huā) (sì) (jǐn), (chū) (mén) (jù) (shì) (kàn) (huā) (rén)。

 

 

 1. (chūn) (yè)

(wáng) (ān) (shí)
(jīn)
(lú) (xiāng) (jìn) (lòu) (shēng) (cán), (jiǎn) (jiǎn) (qīng) (fēng) (zhèn) (zhèn) (hán)
(chūn) (sè) (nǎo) (rén) (mián) (bù) (dé)(yuè) (yí) (huā) (yǐng) (shàng) (lán) (gān)。

 

 

 1. (chū) (chūn) (xiáo) (yǔ)

(hán) (yù)
(tiān)
(jiē) (xiáo) (yǔ) (rùn) (rú) (sū)(cǎo) (sè) (yáo) (kàn) (jìn) (què) (wú)
(zuì) (shì) (yì) (nián) (chūn) (hǎo) (chu), (jué) (shèng) (yān) (liǔ) (mǎn) (huáng) (dōu)。

 

 

 1. (yuán) (rì)

(wáng) (ān) (shí)
(bào)
(zhú) (shēng) (zhōng) (yí) (suì) (chú)(chūn) (fēng) (sòng) (nuǎn) (rù) (tú) (sū)。
(qiān)
(mén) (wàn) (hù) (tóng)(tóng)(rì), (zǒng) (bǎ) (xīn) (táo) (huàn) (jiù) (fú)。

 

 

 1. (shàng) (yuán) (shì) (yàn)

(sū) (shì)
(dàn)
(yuè) (shū) (xīng) (rào) (jiàn) (zhāng), (xiān) (fēng) (chuī) (xià) (yù) (lú) (xiāng)。
(shì)
(chén) (hú) (lì) (tōng) (míng) 殿(diàn), (yì) (duǒ) (hóng) (yún) (pěng) (yù) (huáng)。

 

 

 1. (lì) (chūn) (ǒu) (chéng)

(zhāng) (shì)
(lǜ)
(huí) (suì) (wǎn) (bīng) (shuāng) (shǎo), (chūn) (dào) (rén) (jiān) (cǎo) (mù) (zhī)。
便(biàn)
(jiào) (yǎn) (qián) (shēng) (yi) (mǎn), (dōng) (fēng) (chuī) (shuǐ) 绿(lǜ) (cēn) (cī)。

 

 

 1. (dǎ) (qiú) (tú)

(cháo) (wú) (jiù)
(chāng)
(hé) (qiān) (mén) (wàn) (hù) (kāi), (sān) (láng) (chén) (zuì) (dǎ) (qiú) (huí)
(jiǔ) (líng) (yǐ) (lǎo) (hán) (xiū) (sǐ), (wú) (fù) (míng) (cháo) (jiàn) (shū) (lái)。

 

 

 1. (gōng) (cí)

王建
(jīn)
殿(diàn) (dāng) (tóu) (zǐ) (gé) (chóng), (xiān) (rén) (zhǎng) (shàng) (yù) (fú) (róng)。
(tài)
(píng) (tiān) (zǐ) (cháo) (yuán) (rì), (wǔ) (sè) (yún) (chē) (jià) (liù) (lóng)。

 

 

 

 1. (tíng) (shì)

夏竦

殿(diàn) (shàng) (gǔn) (yī) (míng) (rì) (yuè)(yàn) (zhōng) (qí) (yǐng) (dòng) (lóng) (shé)
(zòng) (héng) (lǐ) (lè) (sān) (qiān) (zì)(dú) (duì) (dān) (chí) (rì) (wèi) (xié)。

 

 

 1. (yǒng) (huá) (qīng) (gōng)

(wáng) (jiàn)
(xíng)
(jìn) (jiāng) (nán) (shù) (shí) (chéng), (xiǎo) (fēng) (cán) (yuè) (rù) (huá) (qīng)
(cháo) (yuán) (gé) (shàng) 西(xī) (fēng) (jí)(dōu) (rù) (cháng) (yáng) (zuò) (yǔ) (shēng)。

 

 

 1. (qīng) (píng) (diào) (cí)

(lǐ) (bái)
(yún)
(xiǎng) (yī) (shang) (huā) (xiǎng) (róng), (chūn) (fēng) (fú) (kǎn) (lù) (huá) (nóng)。
(ruò)
(fēi) (qún) (yù) (shān) (tóu) (jiàn)(huì) (xiàng) (yáo) (tái) (yuè) (xià) (féng)。

 

 

 1. (tí) (dǐ) (jiān) (bì)

郑会
(tú)
(mí)(xiāng) (mèng) (qiè) (chūn) (hán), (cuì) (yǎn) (zhòng) (mén) (yàn) (zi) (xián)。

 (qiāo) (duàn) (yù) (chāi) (hóng) (zhú) (lěng), (jì) (chéng) (yīng) (shuō) (dào) (cháng) (shān)。

 

 

 1. (jué) (jù)

(dù) (fǔ)
(liǎng)
(gè) (huáng) (lí) (míng) (cuì) (liǔ), (yì) (xíng) (bái) (lù) (shàng) (qīng) (tiān)
(chuāng) (hán) 西(xī) (lǐng) (qiān) (qiū) (xuě), (mén) (bó) (dōng) (wú) (wàn) (lǐ) (chuán)。

 

 

 1. (hǎi) (táng)

 (sū) (shì)
(dōng)
(fēng) (niǎo) (niǎo) (fàn) (chóng) (guāng), (xiāng) (wù) (kōng) (méng) (yuè) (zhuǎn) (láng)
(zhǐ) (kǒng) (yè) (shēn) (huā) (shuì) (qù)(gù) (shāo) (gāo) (zhú) (zhào) (hóng) (zhuāng)。

 

 

 1. (qīng) (míng)

 (dù) (mù)
(qīng)
(míng) (shí) (jié) (yǔ) (fēn) (fēn)(lù) (shang) (xíng) (rén) (yù) (duàn) (hún)
(jiè) (wèn) (jiǔ) (jiā) (hé) (chù) (yǒu), (mù) (tóng) (yáo) (zhǐ) (xìng) (huā) (cūn)。

 

 

 

 1. (qīng) (míng)

(wáng) (yǔ) (chēng)
(wú)
(huā) (wú) (jiǔ) (guò) (qīng) (míng), (xìng) (wèi) (xiāo) (rán) (sì) (yě) (sēng)
(zuó) (rì) (lín) (jiā) (qǐ) (xīn) (huǒ), (xiǎo) (chuāng) (fēn) (yǔ) (dú) (shū) (dēng)。

 

 

 1. (shè) (rì)

王驾
(é)
(hú) (shān) (xià) (dào) (liáng) (féi)(tún) (shān) (jī) (qī) (duì) (yǎn) (fēi)
(sāng) (zhè) (yǐng) (xié) (chūn) (shè) (sàn), (jiā) (jiā) (fú) (dé) (zuì) (rén) (guī)。

 

 

 1. (hán) (shí)

(hán) (hóng)
(chūn)
(chéng) (wú) (chù) (bù) (fēi) (huā), (hán) (shí) (dōng) (fēng) (yù) (liǔ) (xié)。
(rì)
(mù) (hàn) (gōng) (chuán) (là) (zhú), (qīng) (yān) (sàn) (rù) (wǔ) (hóu) (jiā)。

 

 

 1. (jiāng) (nán) (chūn)

(dù) (mù)
(qiān)
(lǐ) (yīng) (tí) 绿(lǜ) (yìng) (hóng), (shuǐ) (cūn) (shān) (guō) (jiǔ) (qí) (fēng)
(nán) (cháo) (sì) (bǎi) (bā) (shí) (sì)(duō) (shǎo) (lóu) (tái) (yān) (yǔ) (zhōng)。

 

 

 1. (shàng) (gāo) (shì) (láng)

(gāo) (chán)
(tiān)
(shàng) (bì) (táo) (hé) (lù) (zhǒng), (rì) (biān) (hóng) (xìng) (yǐ) (yún) (zāi)
(fú) (róng) (shēng) (zài) (qiū) (jiāng) (shàng), (bú) (xiàng) (dōng) (fēng) (yuàn) (wèi) (kāi)。

 

 

 1. (jué) (jù)

(sēng) (zhì) (nán)
(gǔ)
(mù) (yīn) (zhōng) (xì) (duǎn) (péng), (zhàng) (lí) (fú) (wǒ) (guò) (qiáo) (dōng)
(zhān) (yī) (yù) 湿(shī) (xìng) (huā) (yǔ)(chuī) (miàn) (bù) (hán) (yáng) (liǔ) (fēng)。

 

 

 1. (yóu)(xiǎo) (yuán) (bù) (zhí)

 (yè)(shào)(wēng)
(yīng)
(xián) (jī) 齿(chǐ) (yìn) (cāng) (tái)(shí) (kòu) (chái) (fēi) (jiǔ) (bù) (kāi)
(chūn) (sè) (mǎn) (yuán) (guān) (bú) (zhù), (yì) (zhī) (hóng) (xìng) (chū) (qiáng) (lái)。

 

 

 1. (kè) (zhōng) (háng)

(lǐ) (bái)
(lán)
(líng) (měi) (jiǔ) (yù) (jīn) (xiāng), (yù) (wǎn) (shèng) (lái) (hǔ) (pò) (guāng)。
(dàn)
使(shǐ) (zhǔ) (rén) (néng) (zuì) (kè)(bù) (zhī) (hé) (chù) (shì) (tā) (xiāng)。

 

 

 1. (tí) (píng)

 (liú) (jì) (sūn)
(ní)
(nán) (yàn) (zi) (yǔ) (liáng) (jiān), (dǐ) (shì) (lái) (jīng) (mèng) (lǐ) (xián)。
(shuō)
(yǔ) (páng) (rén) (hún) (bù) (jiě), (zhàng) (lí) (xié) (jiǔ) (kàn) (zhī) (shān)。

 

 

 1. (màn) (xìng)

(dù) (fǔ)
(cháng)
(duàn) (chūn) (jiāng) (yù) (jìn) (tóu)(zhàng) (lí) (xú) (bù) (lì) (fāng) (zhōu)
(diān) (kuáng) (liǔ) (xù) (suí) (fēng) (wǔ)(qīng) (bó) (táo) (huā) (zhú) (shuǐ) (liú)。

 

 

 1. (qìng) (quán) (ān) (táo) (huā)

(xiè) (fāng) (dé)
(xún)
(dé) (táo) (yuán) (hǎo) (bì) (qín)(táo) (hóng) (yòu) (shì) (yì) (nián) (chūn)
(huā) (fēi) (mò) (qiǎn) (suí) (liú) (shuǐ)(pà) (yǒu) (yú) (láng) (lái) (wèn) (jīn)。

 1. (xuán) (dōu) (guān) (táo) (huā)

 (liú) (yǔ) (xī)
(zǐ)
(mò) (hóng) (chén) (fú) (miàn) (lái)(wú) (rén) (bú) (dào) (kàn) (huā) (huí)。
(xuán)
(dōu) (guān) (lǐ) (táo) (qiān) (shù)(jìn) (shì) (liú) (láng) (qù) (hòu) (zāi)。

 

 

 1. (zài) (yóu) (xuán) (dōu) (guān)

(liú) (yǔ) (xī)
(bǎi)
(mǔ) (tíng) (zhōng) (bàn) (shì) (tái)(táo) (huā) (jìng) (jìn) (cài) (huā) (kāi)。
(zhǒng)
(táo) (dào) (shi) (guī) (hé) (chù), (qián) (dù) (liú) (láng) (jīn) (yòu) (lái)。

 

 

 1. (chú) (zhōu) 西(xī) (jiàn)

(wéi) (yīng) (wù)
(dú)
(lián) (yōu) (cǎo) (jiàn) (biān) (shēng), (shàng) (yǒu) (huáng) (lí) (shēn) (shù) (míng)。
(chūn)
(cháo) (dài) (yǔ) (wǎn) (lái) (jí), (yě) (dù) (wú) (rén) (zhōu) (zì) (héng)。

 

 

 1. (huā) (yǐng)

(xiè)(fāng)(dé)
(chóng)
(chóng) (dié) (dié) (shàng) (yáo) (tái), (jǐ) (dù) (hū) (tóng) (sǎo) (bù) (kāi)
(gāng) (bèi) (tài) (yáng) (shōu) (shi) (qù)(què) (jiāo) (míng) (yuè) (sòng) (jiāng) (lái)。

 

 

 1. (běi) (shān)

(wáng) (ān) (shí)
(běi)
(shān) (shū) 绿(lǜ) (zhǎng) (héng) (bēi)(zhí) (qiàn) (huí) (táng) (yàn) (yàn) (shí)
(xì) (shǔ) (luò) (huā) (yīn) (zuò) (jiǔ)(huǎn) (xún) (fāng) (cǎo) (dé) (guī) (chí)。

 

 

 1. (hú) (shàng)

 (xú) (yuán) (jié)
(huā)
(kāi) (hóng) (shù) (luàn) (yīng) (tí)(cǎo) (cháng) (píng) (hú) (bái) (lù) (fēi)
(fēng) (rì) (qíng) (hé) (rén) (yì) (hǎo), (xī) (yáng) (xiāo) (gǔ) (jǐ) (chuán) (guī)。

 

 

 1. (màn) (xìng)

(dù) (fǔ)
(sǎn)
(jìng) (yáng) (huā) (pū) (bái) (zhān), (diǎn) (xī) (hé) (yè) (dié) (qīng) (qián)
(sǔn) (gēn) (zhì) (zǐ) (wú) (rén) (jiàn), (shā) (shàng) (fú) (chú) (bàng) (mǔ) (mián)。

 

 

 1. (chūn) (qíng)

(wáng) (jià)
(yǔ)
(qián) (chū) (jiàn) (huā) (jiān) (ruǐ), (yǔ) (hòu) (quán) (wú) (yè) (dǐ) (huā)。
(fēng)
(dié) (fēn) (fēn) (guò) (qiáng) (qù)(què) (yí) (chūn) (sè) (zài) (lín) (jiā)。

 

 

 1. (chūn)(mù)

(cáo) (bīn)
(mén)
(wài) (wú) (rén) (wèn) (luò) (huā)绿(lǜ) (yīn) (rǎn) (rǎn) (biàn) (tiān) (yá)

(lín) (yīng) (tí) (dào) (wú) (shēng) (chù)(qīng) (cǎo) (chí) (táng) (dú) (tīng) (wā)。

 1. (luò) (huā)

 (zhū) (shū) (zhēn)
(lián)
(lǐ) (zhī) (tóu) (huā) (zhèng) (kāi), (dù) (huā) (fēng) (yǔ) 便(biàn) (xiāng) (cuī)
(yuàn) (jiāo) (qīng) (dì) (cháng) (wéi) (zhǔ), (mò) (qiǎn) (fēn) (fēn) (diǎn) (cuì) (tái)。

 

 

 1. (chūn) (mù) (yóu) (xiǎo) (yuán)

(wáng) (qí)
(yì)
(cóng) (méi) (fěn) (tuì) (cán) (zhuāng), (tú) (mǒ) (xīn) (hóng) (shàng) (hǎi) (táng)
(kāi) (dào) (tú) (mí) (huā) (shì) (le)(sī) (sī) (tiān) (jí) (chū) (méi) (qiáng)。

 

 

 1. (yīng) (suō)

(liú) (kè) (zhuāng)
(zhì)
(liǔ) (qiān) (qiáo) (tài) (yǒu) (qíng), (jiāo) (jiāo) (shí) (zuō) (nòng) (jī) (shēng)
(luò) (yáng) (sān) (yuè) (huā) (rú) (jǐn)(duō) (shǎo) (gōng) (fu) (zhī) (dé) (chéng)。

 

 

 1. (mù) (chūn) (jí) (shì)

(yè) (cǎi)
(shuāng)
(shuāng) (wǎ) (què) (xíng) (shū) (àn)(diǎn) (diǎn) (yáng) (huā) (rù) (yàn) (chí)
(xián) (zuò) (xiǎo) (chuāng) (dú) (zhōu) (yì)(bù) (zhī) (chūn) (qù) (jǐ) (duō) (shí)。

 

 

 1. (dēng) (shān)

(lǐ) (shè)
(zhōng)
(rì) (hūn) (hūn) (zuì) (mèng) (jiān), (hū) (wén) (chūn) (jìn) (qiáng) (dēng) (shān)
(yīn) (guò) (zhú) (yuàn) (féng) (sēng) (huà), (yòu) (dé) (fú) (shēng) (bàn) (rì) (xián)。

 

 

 1. (cán) (fù) (yín)

(xiè) (fāng) (dé)
(zǐ)
(guī) (tí) (chè) (sì) (gēng) (shí), (qǐ) (shì) (cán) (chóu) (pà) (yè) (xī)
(bú) (xìn) (lóu) (tóu) (yáng) (liǔ) (yuè), (yù) (rén) (gē) (wǔ) (wèi) (céng) (guī)。

 

 

 1. (wǎn) (chūn)

(hán) (yù)
(cǎo)
(mù) (zhī) (chūn) (bù) (jiǔ) (guī), (bǎi) (bān) (hóng) (zǐ) (dòu) (fāng) (fēi)
(yáng) (huā) (yú) (jiá) (wú) (cái) (sī)(wéi) (jiě) (màn) (tiān) (zuò) (xuě) (fēi)。

 

 

 1. (shāng) (chūn)

(yáng)(wàn)(lǐ)
(zhǔn)
(nǐ) (jīn) (chūn) (lè) (shì) (nóng), (yī) (rán) (wǎng) (què) (yì) (dōng) (fēng)。
(nián)
(nián) (bú) (dài) (kàn) (huā) (yǎn), (bú) (shì) (chóu) (zhōng) (jí) (bìng) (zhōng)。

 

 

 1. (sòng) (chūn)

(wáng)(lìng)
(sān)
(yuè) (cán) (huā) (luò) (gèng) (kāi)(xiǎo) (yán) (rì) (rì) (yàn) (fēi) (lái)
(zǐ) (guī) (yè) (bàn) (yóu) (tí) (xuè)(bú) (xìn) (dōng) (fēng) (huàn) (bù) (huí)。

 1. (sān)(yuè) (huì) (rì) (sòng) (chūn)

 (jiǎ) (dǎo)
(sān)
(yuè) (zhèng) (dāng) (sān) (shí) (rì), (fēng) (guāng) (bié) (wǒ) (kǔ) (yín) (shēn)。
(gòng)
(jūn) (jīn) (yè) (bù) (xū) (shuì)(wèi) (dào) (xiǎo) (zhōng) (yóu) (shì) (chūn)。

 

 

 1. (kè) (zhōng) (chū) (xià)

(sī) (mǎ) (guāng)
(sì)
(yuè) (qīng) (hé) (yǔ) (zhà) (qíng)(nán) (shān) (dāng) (hù) (zhuǎn) (fēn) (míng)。
(gèng)
(wú) (liǔ) (xù) (yīn) (fēng) (qǐ), (wéi) (yǒu) (kuí) (huā) (xiàng) (rì) (qīng)。

 

 

 1. (yǒu) (yuē)

 (sī) (mǎ) (guāng)
(huáng)
(méi) (shí) (jié) (jiā) (jiā) (yǔ), (qīng) (cǎo) (chí) (táng) (chù) (chù) (wā)。
(yǒu)
(yuē) (bù) (lái) (guò) (yè) (bàn), (xián) (qiāo) (qí) (zǐ) (luò) (dēng) (huā)。

 

 

 1. (xián)(jū)(chū) (xià) (shuì) (qǐ)

(yáng)(wàn)(lǐ)
(méi)
(zǐ) (liú) (suān) (jiàn) 齿(chǐ) (yá)(bā) (jiāo) (fēn) 绿(lǜ) (shàng) (chuāng) (shā)。
(rì)
(cháng) (shuì) (qǐ) (wú) (qíng) (sī), (xián) (kàn) (ér) (tóng) (zhuō) (liǔ) (huā)。

 

 

 1. (sān) (qú) (dào) (zhōng)

(zēng) (jǐ)
(méi)
(zǐ) (huáng) (shí) (rì) (rì) (qíng),(xiǎo) (xī) (fàn) (jìn) (què) (shān) (xíng)。
绿(lǜ)
(yīn) (bù) (jiǎn) (lái) (shí) (lù)(tiān) (dé) (huáng) (lí) (sì) (wǔ) (shēng)。

 

 

 1. (jí) (jǐng)

(zhū) (shū) (zhēn)
(zhú)
(yáo) (qīng) (yǐng) (zhào) (yōu) (chuāng), (liǎng) (liǎng) (shí) (qín) (zào) (xī) (yáng)
(xiè) (què) (hǎi) (táng) (fēi) (jìn) (xù)(kùn) (rén) (tiān) (qì) (rì) (chū) (cháng)。

 

 

 1. (xià) (rì)

(dài) (fù) (gǔ)
(rǔ)
(yā) (chí) (táng) (shuǐ) (qiǎn) (shēn), (shú) (méi) (tiān) (qì) (bàn) (qíng) (yīn)。
(dōng)
(yuán) (zǎi) (jiǔ) 西(xī) (yuán) (zuì)(zhāi) (jìn) (pí) (pá) (yí) (shù) (jīn)。

 

 

 1. (è)(zhōu)(nán)(lóu)(shū)(shì)

(huáng)(tíng)(jiān)

(sì) (gù) (shān) (guāng) (jiē) (shuǐ) (guāng), (píng) (lán) (shí) (lǐ) (jì) (hé) (xiāng)
(qīng) (fēng) (míng) (yuè) (wú) (rén) (guǎn), (bìng) (zuò) (nán) (lái) (yí) (wèi) (liáng)。

 

 

 1. (shān) (jū) (xià) (rì)

(gāo) (pián)
绿(lǜ)
(shù) (yīn) (nóng) (xià) (rì) (cháng), (lóu) (tái) (dào) (yǐng) (rù) (chí) (táng)。
(shuǐ)
(jīng) (lián) (dòng) (wēi) (fēng) (qǐ)(mǎn) (jià) (qiáng) (wēi) (yí) (yuàn) (xiāng)。

 1. (tián) (jiā)

(fàn) (chéng) (dà)
(zhòu)
(chū) (yún) (tián) (yè) (jì) (má), (cūn) (zhuāng) (ér) (nǚ) (gè) (dāng) (jiā)
(tóng) (sūn) (wèi) (jiě) (gòng) (gēng) (zhī), (yě) (bàng) (sāng) (yīn) (xué) (zhǒng) (guā)。

 

 

 1. (cūn) (jū) (jí) (shì)

(fàn) (chéng) (dà)
绿(lǜ)
(biàn) (shān) (yuán) (bái) (mǎn) (chuān), (zǐ) (guī) (shēng) (lǐ) (yǔ) (rú) (yān)
(xiāng) (cūn) (sì) (yuè) (xián) (rén) (shǎo)(cái) (le) (cán) (sāng) (yòu) (chā) (tián)。

 

 

 1. (tí) (liú) (huā)

(zhū) (xī)
(wǔ)
(yuè) (liú) (huā) (zhào) (yǎn) (míng), (zhī) (jiān) (shí) (jiàn) (zǐ) (chū) (chéng)
(kě) (lián) (cǐ) (dì) (wú) (chē) (mǎ), (diān) (dǎo) (cāng) (tái) (luò) (jiàng) (yīng)。

 

 

 1. (cūn) (wǎn)

 (léi) (zhèn)
(cǎo)
(mǎn) (chí) (táng) (shuǐ) (mǎn) (bēi)(shān) (xián) (luò) (rì) (jìn) (hán) (yī)
(mù) (tóng) (guī) (qù) (héng) (niú) (bèi), (duǎn) (dí) (wú) (qiāng) (xìn) (kǒu) (chuī)。

 

 

 1. (shū)(hú)(xiān)(shēng)(bì)

(wáng) (ān) (shí)
(máo)
(yán) (cháng) (sǎo) (jìng) (wú) (tái), (huā) (mù) (chéng) (qī) (shǒu) (zì) (zāi)。
(yì)
(shuǐ) (hù) (tián) (jiāng) 绿(lǜ) (rào), (liǎng) (shān) (pái) (tà) (sòng) (qīng) (lái)。

 

 

 1. (wū) (yī) (xiàng)

(liú) (yǔ) (xī)
(zhū)
(què) (qiáo) (biān) (yě) (cǎo) (huā)(wū) (yī) (xiàng) (kǒu) (xī) (yáng) (xié)。
(jiù)
(shí) (wáng) (xiè) (táng) (qián) (yàn), (fēi) (rù) (xún) (cháng) (bǎi) (xìng) (jiā)。

 

 

148.(sòng) (yuán)(èr)使(shǐ) (ān) 西(xī)

(wáng) (wéi)
(wèi)
(chéng) (cháo) (yǔ) (yì)(qīng) (chén), (kè) (shě) (qīng) (qīng) (liǔ) (sè) (xīn)。

 (quàn) (jūn) (gèng) (jìn) (yì) (bēi) (jiǔ)西(xī) (chū) (yáng) (guān) (wú) (gù) (rén)。

 

 

 1. (tí) (běi) (xiè) (bēi)

(lǐ) (bái)
(yì)
(wéi) (qiān) (kè) (qù) (cháng) (shā), 西(xī) (wàng) (cháng) (ān) (bú) (jiàn) (jiā)。
(huáng)
(hè) (lóu) (zhōng) (chuī) (yù) (dí)(jiāng) (chéng) (wǔ) (yuè) (luò) (méi) (huā)。

 

 

 1. (tí) (huái) (nán) (sì)

(chéng) (hào)
(nán)
(qù) (běi) (lái) (xiū) 便(biàn) (xiū), (bái) (píng) (chuī) (jìn) (chǔ) (jiāng) (qiū)
(dào) (rén) (bú) (shì) (bēi) (qiū) (kè)(yí) (rèn) (wǎn) (shān) (xiāng) (duì) (chóu)。

 

 

 

 1. (qiū) (yuè)

(chéng) (hào)
(qīng)
(xī) (liú) (guò) (bì) (shān) (tóu)(kōng) (shuǐ) (dèng) (xiān) (yí) (sè) (qiū)
(gé) (duàn) (hóng) (chén) (sān) (shí) (lǐ)(bái) (yún) (hóng) (yè) (yǔ) (yōu) (yōu)。

 

 

 1. (qī) (xī)

(yáng) (pǔ)
(wèi)
(huì) (qiān) (niú) (yì) (ruò) (hé)(xū) (yāo) (zhī) (nǚ) (nòng) (jīn) (suō)。
(nián)
(nián) (qǐ) (yǔ) (rén) (jiān) (qiǎo)(bú) (dào) (rén) (jiān) (qiǎo) (jǐ) (duō)。

 

 

 1. (lì) (qiū)

(liú) (hàn)
(rǔ)
(yā) (tí) (sàn) (yù) (píng) (kōng), (yì) (zhěn) (xīn) (liáng) (yí) (shān) (fēng)。
(shuì)
(qǐ) (qiū) (shēng) (wú) (mì) (chù)(mǎn) (jiē) (wú) (yè) (yuè) (míng) (zhōng)。

 

 

 1. (qiū) (xī)

(dù) (mù)
(yín)
(zhú) (qiū) (guāng) (lěng) (huà) (píng)(qīng) (luó) (xiǎo) (shàn) (pū) (liú) (yíng)
(tiān) (jiē) (yè) (sè) (liáng) (rú) (shuǐ)(wò) (kàn) (qiān) (niú) (zhī) (nǚ) (xīng)。

 

 

 1. (zhōng) (qiū) (yuè)

(sū)(shì)
(mù)
(yún) (shōu) (jìn) (yì) (qīng) (hán), (yín) (hàn) (wú) (shēng) (zhuǎn) (yù) (pán)。
(cǐ)
(shēng) (cǐ) (yè) (bù) (cháng) (hǎo), (míng) (yuè) (míng) (nián) (hé) (chù) (kàn)。

 

 

 1. (jiāng) (lóu) (yǒu) (gǎn)

(zhào) (gǔ)
(dú)
(shàng) (jiāng) (lóu) (sī) (qiǎo) (rán), (yuè) (guāng) (rú) (shuǐ) (shuǐ) (rú) (tiān)
(tóng) (lái) (wán) (yuè) (rén) (hé) (zài), (fēng) (jǐng) (yī) (xī) (sì) (qù) (nián)。

 

 1. (tí) (lín) (ān) (dǐ)

(lín) (shēng)

(shān) (wài) (qīng) (shān) (lóu) (wài) (lóu), 西(xī) (hú) (gē) (wǔ) (jǐ) (shí) (xiū)
(nuǎn) (fēng) (xūn) (dé) (yóu) (rén) (zuì), (zhí) (bǎ) (háng) (zhōu) (zuò) (biàn) (zhōu)。

 

 

 1. (xiǎo) (chū) (jìng) (cí) (sì) (sòng) (lín) (zǐ)(fāng)

(yáng) (wàn) (lǐ)

(bì) (jìng) 西(xī) (hú) (liù) (yuè) (zhōng), (fēng) (guāng) (bù) (yǔ) (sì) (shí) (tóng)
(jiē) (tiān) (lián) (yè) (wú) (qióng) (bì)(yìng) (rì) (hé) (huā) (bié) (yàng) (hóng)。

 

 

 1. (yǐn)(hú)(shàng)(chū)(qíng)(hòu)(yǔ)

(sū)(shì)

(shuǐ) (guāng) (liàn) (yàn) (qíng) (fāng) (hǎo), (shān) (sè) (kōng) (méng) (yǔ) (yì) (qí)
(yù) (bǎ) 西(xī) (hú) (bǐ) 西(xī) (zǐ)(dàn) (zhuāng) (nóng) (mǒ) (zǒng) (xiāng) (yí)。

 

 1. (rù) (zhí)

(zhōu) (bì) (dà)
绿(lǜ)
(huái) (jiā) (dào) (jí) (hūn) (yā)(chì) 使(shǐ) (chuán) (xuān) (zuò) (cì) (chá)
(guī) (dào) (yù) (táng) (qīng) (bú) (mèi), (yuè) (gōu) (chū) (shàng) (zǐ) (wēi) (huā)。

 

 

 1. (xià) (rì) (dēng) (chē) (gài) (tíng)

(cài) (què)
(zhǐ)
(píng) (shí) (zhěn) (zhú) (fāng) (chuáng), (shǒu) (juàn) (pāo) (shū) (wǔ) (mèng) (cháng)
(shuì) (qǐ) (guǎn) (rán) (chéng) (dú) (xiào)(shù) (shēng) (yú) (dí) (zài) (cāng) (làng)。

 

 

 1. (zhí)(yù)(táng)(zuò)

(hóng)(zī)(kuí)

(jìn) (mén) (shēn) (suǒ) (jì) (wú) (huá), (nóng) (mò) (lín) (lí) (liǎng) (xiāng) (má)
(chàng) (chè) (wǔ) (gēng) (tiān) (wèi) (xiǎo), (yì) (chí) (yuè) (jìn) (zǐ) (wēi) (huā)。

 

 

 1. (zhú) (lóu)

(lǐ) (jiā) (yòu)
(ào)
(lì) (shēn) (xián) (xiào) (wǔ) (hóu), 西(xī) (jiāng) (qǔ) (zhú) (qǐ) (gāo) (lóu)。
(nán)
(fēng) (bú) (yòng) (pú) (kuí) (shàn), (shā) (mào) (xián) (mián) (duì) (shuǐ) (ōu)。

 

 

 1. (zhí) (zhōng) (shū) (shěng)

 (bái) (jū) (yì)
(sī)
(lún) (gé) (xià) (wén) (zhāng) (jìng)(zhōng) (gǔ) (lóu) (zhōng) (kè) (lòu) (cháng)。
(dú)
(zuò) (huáng) (hūn) (shuí) (shì) (bàn), (zǐ) (wēi) (huā) (duì) (zǐ) (wēi) (láng)。

 

 

 1. (guān) (shū) (yǒu) (gǎn)

(zhū) (xī)
(bàn)
(mǔ) (fāng) (táng) (yí) (jiàn) (kāi), (tiān) (guāng) (yún) (yǐng) (gòng) (pái) (huái)
(wèn) (qú) (nà) (dé) (qīng) (rú) (xǔ), (wéi) (yǒu) (yuán) (tóu) (huó) (shuǐ) (lái)。

 

 

 1. (fàn) (zhōu)

(zhū) (xī)
(zuó)
(yè) (jiāng) (biān) (chūn) (shuǐ) (shēng), (méng) (chōng) (jù) (jiàn) (yì) (máo) (qīng)
(xiàng) (lái) (wǎng) (fèi) (tuī) (yí) (lì)(cǐ) (rì) (zhōng) (liú) (zì) (zai) (xíng)。

 

 

 1. (lěng) (quán) (tíng)

 (lín) (hóng)(zhěn)
(yì)
(hóng) (qīng) (kě) (qìn) (shī) (pí)(léng) (nuǎn) (nián) (lái) (zhǐ) (zì) (zhī)。
(liú)
(chū) 西(xī) (hú) (zǎi) (gē) (wǔ), (huí) (tóu) (bú) (sì) (zài) (shān) (shí)。

 

 

 1. (dōng) (jǐng)

 (sū) (shì)
(hé)
(jìn) (yǐ) (wú) (qíng) (yǔ) (gài), (jú) (cán) (yóu) (yǒu) (ào) (shuāng) (zhī)
(yì) (nián) (hǎo) (jǐng) (jūn) (xū) (jì)(zuì) (shì) (chéng) (huáng) (jú) 绿(lǜ) (shí)。

 1. (fēng) (qiáo) (yè) (bó)

(zhāng) (jì)
(yuè)
(luò) (wū) (tí) (shuāng) (mǎn) (tiān), (jiāng) (fēng) (yú) (huǒ) (duì) (chóu) (mián)。
(gū)
(sū) (chéng) (wài) (hán) (shān) (sì)(yè) (bàn) (zhōng) (shēng) (dào) (kè) (chuán)。

 

 

 1. (hán) (yè)

 (dù)  (lěi)
(hán)
(yè) (kè) (lái) (chá) (dāng) (jiǔ)(zhú) (lú) (tāng) (fèi) (huǒ) (chū) (hóng)。
(xún)
(cháng) (yí) (yàng) (chuāng) (qián) (yuè)(cái) (yǒu) (méi) (huā) 便(biàn) (bù) (tóng)。

 

 

 1. (shuāng) (yè)

(lǐ) (shāng) (yǐn)
(chū)
(wén) (zhēng) (yàn) (yǐ) (wú) (chán), (bǎi) (chǐ) (lóu) (tái) (shuǐ) (jiē) (tiān)。
(qīng)
(nǚ) (sù) (é) (jù) (nài) (lěng)(yuè) (zhōng) (shuāng) (lǐ) (dòu) (chán) (juān)。

 

 

 1. (méi)

(wáng) (qí)
(bú)
(shòu) (chén) (āi) (bàn) (diǎn) (qīn), (zhú) (lí) (máo) (shè) (zì) (gān) (xīn)
(zhǐ) (yīn) (wù) (shí) (lín) (hé) (jìng)(rě) (dé) (shī) (rén) (shuō) (dào) (jīn)。

 

 

 1. (zǎo) (chūn)

(bái) (yù) (chán)
(nán)
(zhī) (cái) (fàng) (liǎng) (sān) (huā), (xuě) (lǐ) (yín) (xiāng) (nòng) (fěn) (xiē)。
(dàn)
(dàn) (zhù) (yān) (nóng) (zhù) (yuè)(shēn) (shēn) (lóng) (shuǐ) (qiǎn) (lóng) (shā)。

 

 

 1. (xuě) (méi)

(其一)

(lú) (méi) (pō)
(méi)
(xuě) (zhēng) (chūn) (wèi) (kěn) (jiàng), (sāo) (rén) (gé) (bǐ) (fèi) (píng) (zhāng)。
(méi)
(xū) (xùn) (xuě) (sān) (fēn) (bái)(xuě) (què) (shū) (méi) (yí) (duàn) (xiāng)。

 

 

 1. (其二)

(yǒu) (méi) (wú) (xuě) (bù) (jīng) (shen)(yǒu) (xuě) (wú) (shī) (sú) (le) (rén)
(rì) (mù) (shī) (chéng) (tiān) (yòu) (xuě)(yǔ) (méi) (jǐng) (zuò) (shí) (fēn) (chūn)。

 

 

 1. (dá) (zhōng) (ruò) (wēng)

(mù) (tóng)
(cǎo)
(pū) (héng) (yě) (liù) (qī) (lǐ)(dí) (nòng) (wǎn) (fēng) (sān) (sì) (shēng)。
(guī)
(lái) (bǎo) (fàn) (huáng) (hūn) (hòu), (bù) (tuō) (suō) (yī) (wò) (yuè) (míng)。

 

 

 1. (qín) (huái) (yè) (bó)

(dù) (mù)
(yān)
(lóng) (hán) (shuǐ) (yuè) (lóng) (shā), (yè) (bó) (qín) (huái) (jìn) (jiǔ) (jiā)
(shāng) (nǚ) (bù) (zhī) (wáng) (guó) (hèn), (gé) (jiāng) (yóu) (chàng) (hòu) (tíng) (huā)。

 

 

 1. (guī) (yàn)

(qián) (qǐ)
(xiāo)
(xiāng) (hé) (shì) (děng) (xián) (huí), (shuǐ) (bì) (shā) (míng) (liǎng) (àn) (tái)
(èr) (shí) (wǔ) (xián) (dàn) (yè) (yuè), (bú) (shèng) (qīng) (yuàn) (què) (fēi) (lái)。

 

 

 1. (tí) (bì)

(wú) (míng) (shì)
(yì)
(tuán) (máo) (cǎo) (luàn) (péng) (péng), (mò) (dì) (shāo) (tiān) (mò) (dì) (kōng)。
(zhēng)
(sì) (mǎn) (lú) (wēi) (gǔ)(duò),(màn) (téng) (téng) (dì) (nuǎn) (hōng) (hōng)。

 

 

(qiān) (jiā) (shī) (juǎn) (sì) (qí) (lǜ)

 

 

 1. (zǎo) (cháo) (dà) (míng) (gōng)

 (jiǎ) (zhì)
(yín)
(zhú) (cháo) (tiān) (zǐ) (mò) (cháng), (jìn) (chéng) (chūn) (sè) (xiǎo) (cāng) (cāng)。
(qiān)
(tiáo) (ruò) (liǔ) (chuí) (qīng) (suǒ)(bǎi) (zhuàn) (liú) (yīng) (rào) (jiàn) (zhāng)。

 (jiàn) (pèi) (shēng) (suí) (yù) (chí) (bù)(yī) (guàn) (shēn) (rě) (yù) (lú) (xiāng)。
(gòng)
(mù) (ēn) (bō) (fèng) (chí) (shàng), (zhāo) (zhāo) (rǎn) (hàn) (shì) (jūn) (wáng)。

 

 

 1. (hé) (jiǎ) (shě) (rén) (zǎo) (cháo)

(dù) (fǔ)
(wǔ)
(yè) (lòu) (shēng) (cuī) (xiǎo) (jiàn), (jiǔ) (chóng) (chūn) (sè) (zuì) (xiān) (táo)
(jīng) (qí) (rì) (nuǎn) (lóng) (shé) (dòng), (gōng) 殿(diàn) (fēng) (wēi) (yàn) (què) (gāo)。

 (cháo) (bà) (xiāng) (yān) (xié) (mǎn) (xiù)。 (shī) (chéng) (zhū) (yù) (zài) (huī) (háo),
(yù)
(zhī) (shì) (zhǎng) (sī) (lún) (měi)(chí) (shàng) (yú) (jīn) (yǒu) (fèng) (máo)。

 

 

 1. (hé) (jiǎ) (shě) (rén) (zǎo) (cháo)

(wáng) (wéi)
(jiàng)
(zé) (jī) (rén) (bào) (xiǎo) (chóu)(shàng) (yī) (fāng) (jìn) (cuì) (yún) (qiú)
(jiǔ) (tiān) (chāng) (hé) (kāi) (gōng) 殿(diàn), (wàn) (guó) (yī) (guàn) (bài) (miǎn) (liú)。

 (rì) (sè) (cái) (lín) (xiān) (zhǎng) (dòng)(xiāng) (yān) (yù) (bàng) (gǔn) (lóng) (fú)。

(cháo) (bà) (xū) (cái) (wǔ) (sè) (zhào), (pèi) (shēng) (guī) (dào) (fèng) (chí) (tóu)。

 

 

 1. (hé) (jiǎ) (shě) (rén) (zǎo) (cháo)

(cén) (sēn)
(jī)
(míng) (zǐ) (mò) (shǔ) (guāng) (hán)(yīng) (zhuàn) (huáng) (zhōu) (chūn) (sè) (lán)
(jīn) (què) (xiǎo) (zhōng) (kāi) (wàn) (hù),(yù) (jiē) (xiān) (zhàng) (yōng) (qiān) (guān)。

(huā) (yíng) (jiàn) (pèi) (xīng) (chū) (luò)(liǔ) (fú) (jīng) (qí) (lù) (wèi) (qián)
(dú) (yǒu) (fèng) (huáng) (chí) (shàng) (kè)(yáng) (chūn) (yì) (qǔ) (hé) (jiē) (nán)。

 

 

 1. (shàng) (yuán) (yìng) (zhì)

(cài) (xiāng)
(gāo)
(liè) (qiān) (fēng) (bǎo) (jù) (sēn)(duān) (mén) (fāng) (xǐ) (cuì) (huá) (lín)
(chén) (yóu) (bù) (wéi) (sān) (yuán) (yè), (lè) (shì) (hái) (tóng) (wàn) (zhòng) (xīn)。

(tiān) (shàng) (qīng) (guāng) (liú) (cǐ) (xī)(rén) (jiān) (hé) (qì) (gé) (chūn) (yīn)
(yāo) (zhī) (jìn) (qìng) (huá) (fēng) (zhù), (sì) (shí) (yú) (nián) (huì) (ài) (shēn)。

 

 

 1. (shàng) (yuán) (yìng) (zhì)

(wáng) (guī)
(xuě)
(xiāo) (huá) (yuè) (mǎn) (xiān) (tái), (wàn) (zhú) (dāng) (lóu) (bǎo) (shàn) (kāi)
(shuāng) (fèng) (yún) (zhōng) (fú) (niǎn) (xià)(liù) (áo) (hǎi) (shàng) (jià) (shān) (lái)。

(hào) (jīng) (chūn) (jiǔ) (zhān) (zhōu) (yàn), (fén) (shuǐ) (qiū) (fēng) (lòu) (hàn) (cái)。
(yì)
(qǔ) (shēng) (píng) (rén) (jìn) (lè)(jūn) (wáng) (yòu) (jìn) (zǐ) (xiá) (bēi)。

 

 

 1. (shì) (yàn)

(shěn) (quán) (qī)
(huáng)
(jiā) (guì) (zhǔ) (hǎo) (shén) (xiān), (bié) (yè) (chū) (kāi) (yún) (hàn) (biān)
(shān) (chū) (jìn) (rú) (míng) (fèng) (lǐng), (chí) (chéng) (bú) (ràng) (yǐn) (lóng) (chuān)

(zhuāng) (lóu) (cuì) (huǎng) (jiāo) (chūn) (zhù)(wǔ) (gé) (jīn) (pū) (jiè) (rì) (xuán)
(shì) (cóng) (chéng) (yú) (lái) (cǐ) (dì)(chēng) (shāng) (xiàn) 寿(shòu) (lè) (jūn) (tiān)。

 

 

 1. (dá) (dīng) (yuán) (zhēn)

(ōu) (yáng) (xiū)
(chūn)
(fēng) (yí) (bú) (dào) (tiān) (yá)(èr) (yuè) (shān) (chéng) (wèi) (jiàn) (huā)。
(cán)
(xuě) (yā) (zhī) (yóu) (yǒu) (jú)(dòng) (léi) (jīng) (sǔn) (yù) (chōu) (yá)。

 (yè) (wén) (tí) (yàn) (shēng) (xiāng) (sī), (bìng) (rù) (xīn) (nián) (gǎn) (wù) (huá)
(céng) (shì) (luò) (yáng) (huā) (xià) (kè), (yě) (fāng) (suī) (wǎn) (bù) (xū) (jiē)。

 

 

 1. (chā) (huā) (yín)

(shào) (yōng)
(tóu)
(shàng) (huā) (zhī) (zhào) (jiǔ) (zhī), (jiǔ) (zhī) (zhōng) (yǒu) (hǎo) (huā) (zhī)。
(shēn)
(jīng) (liǎng) (shì) (tài) (píng) (rì), (yǎn) (jiàn) (sì) (cháo) (quán) (shèng) (shí)

(kuàng) (fù) (jīn) (hái) (cū) (kāng) (jiàn), (nà) (kān) (shí) (jié) (zhèng) (fāng) (fēi)
(jiǔ) (hán) (huā) (yǐng) (hóng) (guāng) (liū), (zhēng) (rěn) (huā) (qián) (bú) (zuì) (guī)。

 

 

 1. (yù) (yì)

(yàn) (shū)
(yóu)
(bì) (xiāng) (chē) (bú) (zài) (féng), (xiá) (yún) (wú) (jì) (rèn) 西(xī) (dōng)
(lí) (huā) (yuàn) (luò) (róng) (róng) (yuè)(liǔ) (xù) (chí) (táng) (dàn) (dàn) (fēng)。

 (jǐ) (rì) (jì) (liáo) (shāng) (jiǔ) (hòu), (yì) (fān) (xiāo) (sè) (jìn) (yān) (zhōng)。
(yú)
(shū) (yù) (jì) (hé) (yóu) (dá)(shuǐ) (yuǎn) (shān) (cháng) (chu) (chù) (tóng)。

 

 

 1. (hán) (shí) (shū)(shì)

(zhào) (dǐng)
(jì)
(jì) (chái) (mén) (cūn) (luò) (lǐ), (yě) (jiāo) (chā) (liǔ) (jì) (nián) (huá)
(jìn) (yān) (bú) (dào) (yuè) (rén) (guó)(shàng) (zhǒng) (yì) (xié) (páng) (lǎo) (jiā)

(hàn) (qǐn) (táng) (líng) (wú) (mài) (fàn), (shān) (xī) (yě) (jìng) (yǒu) (lí) (huā)。
(yì)
(zūn) (jìng) (jiè) (qīng) (tái) (wò)(mò) (guǎn) (chéng) (tóu) (zòu) (mù) (jiā)。

 1. (qīng) (míng)

(huáng) (tíng) (jiān)
(jiā)
(jié) (qīng) (míng) (táo) (lǐ) (xiào), (yě) (tián) (huāng) (zhǒng) (zhǐ) (shēng) (chóu)
(léi) (jīng) (tiān) (dì) (lóng) (shé) (zhé), (yǔ) (zú) (jiāo) (yuán) (cǎo) (mù) (róu)。

 (rén) (qǐ) (jì) (yú) (jiāo) (qiè) (fù)(shì) (gān) (fén) (sǐ) (bù) (gōng) (hóu)
(xián) (yú) (qiān) (zǎi) (zhī) (shuí) (shì)(mǎn) (yǎn) (péng) (hāo) (gòng) (yì) (qiū)。

 

 

 1. (qīng) (míng)

(gāo) (zhù)
(nán)
(běi) (shān) (tóu) (duō) (mù) (tián), (qīng) (míng) (jì) (sǎo) (gè) (fēn) (rán)
(zhǐ) (huī) (fēi) (zuò) (bái) (hú) (dié), (lèi) (xuè) (rǎn) (chéng) (hóng) (dù) (juān)。

 (rì) (luò) (hú) (li) (mián) (zhǒng) (shàng)(yè) (guī) (ér) (nǚ) (xiào) (dēng) (qián)。
(rén)
(shēng) (yǒu) (jiǔ) (xū) (dāng) (zuì), (yì) (dī) (hé) (céng) (dào) (jiǔ) (quán)。

 

 

 1. (jiāo)(xíng) (jí) (shì)

(chéng) (hào)
(fāng)
(yuán) 绿(lǜ) (yě) (zì) (xíng) (shí), (chūn) (rù) (yáo) (shān) (bì) (sì) (wéi)
(xìng) (zhú) (luàn) (hóng) 穿(chuān) (liǔ) (xiàng)(kùn) (lín) (liú) (shuǐ) (zuò) (tái) (jī)

(mò) (cí) (zhǎn) (jiǔ) (shí) (fēn) (quàn)(zhǐ) (kǒng) (fēng) (huā) (yí) (piàn) (fēi)。
(kuàng)
(shì) (qīng) (míng) (hǎo) (tiān) (qì)(bù) (fáng) (yóu) (yǎn) (mò) (wàng) (guī)。

 

 

 1. (qiū) (qiān)

(sēng) (huì) (hóng)
(huà)
(jià) (shuāng) (cái) (cuì) (luò) (piān)(jiā) (rén) (chūn) (xì) (xiǎo) (lóu) (qián)。
(piāo)
(yáng) (xuè) (sè) (qún) (tuō) (dì)(duàn) (sòng) (yù) (róng) (rén) (shàng) (tiān)。

(huā) (pí) (rùn) (zhān) (hóng) (xìng) (yǔ)(cǎi) (shéng) (xié) (guà) 绿(lǜ) (yáng) (yān)。
(xià)
(lái) (xián) (chù) (cōng) (róng) (lì), (yí) (shì) (chán) (gōng) (zhé) (shén) (xiān)。

 

 

 1. (qǔ) (jiāng)

(dù) (fǔ)

(yí) (piàn) (huā) (fēi) (jiǎn) (què) (chūn)(fēng) (piāo) (wàn) (diǎn) (zhèng) (chóu) (rén)
(qiě) (kàn) (yù) (jìn) (huā) (jīng) (yǎn), (mò) (yàn) (shāng) (duō) (jiǔ) (rù) (chún)。

 (jiāng) (shàng) (xiǎo) (táng) (cháo) (fěi) (cuì)(yuàn) (biān) (gāo) (zhǒng) (wò) (qí) (lín)。
(xì)
(tuī) (wù) (lǐ) (xū) (xíng) (lè)(hé) (yòng) (fú) (míng) (bàn) (cǐ) (shēn)。

 

 

 1. (qí) (èr)

(dù) (fǔ)
(cháo)
(huí) (rì) (rì) (diǎn) (chūn) (yī)(měi) (rì) (jiāng) (tóu) (jìn) (zuì) (guī)。
(jiǔ)
(zhài) (xún) (cháng) (xíng) (chù) (yǒu)(rén) (shēng) (qī) (shí) (gǔ) (lái) (xī)

穿(chuān) (huā) (jiá) (dié) (shēn) (shēn) (jiàn), (diǎn) (shuǐ) (qīng) (tíng) (kuǎn) (kuǎn) (fēi)
(chuán) (yǔ) (fēng) (guāng) (gòng) (liú) (zhuǎn), (zàn) (shí) (xiāng) (shǎng) (mò) (xiāng) (wéi)。

 

 

197.(huáng) (hè) (lóu)

(cuī) (hào)
(xī)
(rén) (yǐ) (chéng) (huáng)(hè) (qù), (cǐ) (dì) (kōng) (yú) (huáng) (hè) (lóu)
(huáng) (hè) (yí) (qù) (bú) (fù) (fǎn), (bái) (yún) (qiān) (zǎi) (kōng) (yōu) (yōu)。

(qíng) (chuān) (lì) (lì) (hàn) (yáng) (shù), (fāng) (cǎo) (qī) (qī) (yīng) (wǔ) (zhōu)
(rì) (mù) (xiāng) (guān) (hé) (chù) (shì), (yān) (bō) (jiāng) (shàng) 使(shǐ) (rén) (chóu)。

 

 

 1. (lǚ) 怀(huái)

 (cuī) (tú)
(shuǐ)
(liú) (huā) (xiè) (liǎng) (wú) (qíng)(sòng) (jìn) (dōng) (fēng) (guò) (chǔ) (chéng)
(hú) (dié) (mèng) (zhōng) (jiā) (wàn) (lǐ)(dù) (juān) (zhī) (shàng) (yuè) (sān) (gēng)。

 (gù) (yuán) (shū) (dòng) (jīng) (nián) (jué)(huá) (fā) (chūn) (cuī) (liǎng) (bìn) (shēng)。
(zì)
(shì) (bù) (guī) (guī) 便(biàn) (dé)(wǔ) (hú) (yān) (jǐng) (yǒu) (shuí) (zhēng)。

 

 

 1. (dá) (lǐ) (dān)

(wéi) (yīng) (wù)
(qù)
(nián) (huā) (lǐ) (féng) (jūn) (bié), (jīn) (rì) (huā) (kāi) (yòu) (yì) (nián)。
(shì)
(shì) (máng) (máng) (nán) (zì) (liào), (chūn) (chóu) (àn) (àn) (dú) (chéng) (mián)

(shēn) (duō) (jí) (bìng) (sī) (tián) (lǐ), (yì) (yǒu) (liú) (wáng) (kuì) (fèng) (qián)。
(wén)
(dào) (yù) (lái) (xiāng) (wèn) (xùn), 西(xī) (lóu) (wàng) (yuè) (jǐ) (huí) (yuán)。

 

 

 1. (jiāng) (cūn)

(dù) (fǔ)
(qīng)
(jiāng) (yì) (qǔ) (bào) (cūn) (liú)(cháng) (xià) (jiāng) (cūn) (shì) (shì) (yōu)。
(zì)
(qù) (zì) (lái) (liáng) (shàng) (yàn), (xiāng) (qīn) (xiāng) (jìn) (shuǐ) (zhōng) (ōu)

(lǎo) (qī) (huà) (zhǐ) (wéi) (qí) (jú)(zhì) (zǐ) (qiāo) (zhēn) (zuò) (diào) (gōu)
(duō) (bìng) (suǒ) (xū) (wéi) (yào) (wù)(wēi) (qū) (cǐ) (wài) (gèng) (hé) (qiú)。

 

 

 1. (xià) (rì)

(zhāng) (lěi)
(cháng)
(xià) (jiāng) (cūn) (fēng) (rì) (qīng), (yán) (yá) (yàn) (què) (yǐ) (shēng) (chéng)
(dié) (yī) (shài) (fěn) (huā) (zhī) (wǔ), (zhū) (wǎng) (tiān) (sī) (wū) (jiǎo) (qíng)。

 (luò) (luò) (shū) (lián) (yāo) (yuè) (yǐng), (cáo) (cáo) (xū) (zhěn) (nà) (xī) (shēng)
(jiǔ) (bān) (liǎng) (bìn) (rú) (shuāng) (xuě), (zhí) (yù) (qiáo) (yú) (guò) (cǐ) (shēng)。

 

 

 1. (wǎng) (chuān) (jī) (yǔ)

(wáng) (wéi)
(jī)
(yǔ) (kōng) (lín) (yān) (huǒ) (chí)(zhēng) (lí) (chuī) (shǔ) (xiǎng) (dōng) (zī)。

(mò) (mò) (shuǐ) (tián) (fēi) (bái) (lù)(yīn) (yīn) (xià) (mù) (zhuàn) (huáng) (lí)

(shān) (zhōng) (xí) (jìng) (hé) (cháo) 槿(jǐn)(sōng) (xià) (qīng) (zhāi) (zhé) (lù) (kuí)
(yě) (lǎo) (yǔ) (rén) (zhēng) (xí) (bà), (hǎi) (ōu) (hé) (shì) (gèng) (xiāng) (yí)。

 

 

 1. (xīn) (zhú)

(lù)(yóu)
(chā)
(jí) (biān) (lí) (jǐn) (hù) (chí), (yǎng) (chéng) (hán) (bì) (yìng) (lián) (yī)
(qīng) (fēng) (lvè) (dì) (qiū) (xiān) (dào), (chì) (rì) (xíng) (tiān) (wǔ) (bù) (zhī)

(jiě) (tuò) (shí) (wén) (shēng) (sù) (sù), (fàng) (shāo) (chū) (jiàn) (yǐng) (lí) (lí)
(guī) (xián) (wǒ) (yù) (pín) (lái) (cǐ)(zhěn) (diàn) (réng) (jiāo) (dào) (chù) (suí)。

 

 

 1. (biǎo) (xiōng) (huà) (jiù)

(dòu) (shū) (xiàng)
(yè)
(hé) (huā) (kāi) (xiāng) (mǎn) (tíng), (yè) (shēn) (wēi) (yǔ) (zuì) (chū) (xǐng)。
(yuǎn)
(shū) (zhēn) (zhòng) (hé) (yóu) (dá), (jiù) (shì) (qī) (liáng) (bù) (kě) (tīng)。

(qù) (rì) (ér) (tóng) (jiē) (zhǎng) (dà)(xī) (nián) (qīn) (yǒu) (bàn) (diāo) (líng)。
(míng)
(cháo) (yòu) (shì) (gū) (zhōu) (bié), (chóu) (jiàn) (hé) (qiáo) (jiǔ) (màn) (qīng)。

 

 

 1. (ǒu) (chéng)

(chéng) (hào)
(xián)
(lái) (wú) (shì) (bù) (cōng) (róng)(shuì) (jiào) (dōng) (chuāng) (rì) (yǐ) (hóng)
(wàn) (wù) (jìng) (guān) (jiē) (zì) (dé), (sì) (shí) (jiā) (xìng) (yǔ) (rén) (tóng)。

(dào) (tōng) (tiān) (dì) (yǒu) (xíng) (wài)(sī) (rù) (fēng) (yún) (biàn) (tài) (zhōng)
(fù) (guì) (bù) (yín) (pín) (jiàn) (lè), (nán) (ér) (dào) (cǐ) (shì) (háo) (xióng)。

 

 

 1. (yóu) (yuè) (bēi)

(chéng) (hào)
(yuè)
(pō) (dī) (shàng) (sì) (pái) (huái), (běi) (yǒu) (zhōng) (tiān) (bǎi) (chǐ) (tái)
(wàn) (wù) (yǐ) (suí) (qiū) (qì) (gǎi), (yì) (zūn) (liáo) (wéi) (wǎn) (liáng) (kāi)。

 (shuǐ) (xīn) (yún) (yǐng) (xián) (xiāng) (zhào)(lín) (xià) (quán) (shēng) (jìng) (zì) (lái)。
(shì)
(shì) (wú) (duān) (hé) (zú) (jì), (dàn) (féng) (jiā) (jié) (yuē) (zhòng) (péi)。

 

 

 1. (qiū) (xìng)

 (dù) (fǔ)
(yù)
(lù) (diāo) (shāng) (fēng) (shù) (lín), (wū) (shān) (wū) (xiá) (qì) (xiāo) (sēn)。
(jiāng)
(jiān) (bō) (làng) (jiān) (tiān) (yǒng), (sāi) (shàng) (fēng) (yún) (jiē) (dì) (yīn)

(cóng) (jú) (liǎng) (kāi) (tā) (rì) (lèi)(gū) (zhōu) (yí) (xì) (gù) (yuán) (xīn)
(hán) (yī) (chù) (chù) (cuī) (dāo) (chǐ), (bái) (dì) (chéng) (gāo) (jí) (mù) (zhēn)。

 

 

208.(其三)

(qiān) (jiā) (shān) (guō) (jìng) (zhāo) (huī), (rì) (rì) (jiāng) (lóu) (zuò) (cuì) (wēi)
(xìn) 宿(sù) (yú) (rén) (hái) (fàn) (fàn)(qīng) (qiū) (yàn) (zi) (gù) (fēi) (fēi)

(kuāng) (héng) (kàng) (shū) (gōng) (míng) (báo), (liú) (xiàng) (chuán) (jīng) (xīn) (shì) (wéi)。
(tóng)
(xué) (shào) (nián) (duō) (bú) (jiàn), (wǔ) (líng) (qiú) (mǎ) (zì) (qīng) (féi)。

 

 

209.(其五)

(péng) (lái) (gōng) (què) (duì) (nán) (shān)(chéng) (lù) (jīn) (jīng) (xiāo) (hàn) (jiān)
西(xī) (wàng) (yáo) (chí) (jiàng) (wáng) (mǔ), (dōng) (lái) (zǐ) (qì) (mǎn) (hán) (guān)。

(yún) (yí) (zhì) (wěi) (kāi) (gōng) (shàn), (rì) (rào) (lóng) (lín) (shí) (shèng) (yán)。
(yí)
(wò) (cāng) (jiāng) (jīng) (suì) (wǎn), (jǐ) (huí) (qīng) (suǒ) (diǎn) (cháo) (bān)。

 

 

210.(其七)

(kūn) (míng) (chí) (shuǐ) (hàn) (shí)(gōng) (wǔ) (dì) (jīng) (qí) (zài) (yǎn) (zhōng)。
(zhī)
(nǚ) (jī) (sī) (xū) (yè) (yuè), (shí) (jīng) (lín) (jiǎ) (dòng) (qiū) (fēng)。

(bō) (piāo) (gū) (mǐ) (chén) (yún) (hēi), (lù) (lěng) (lián) (fáng) (zhuì) (fěn) (hóng)。
(guān)
(sāi) (jí) (tiān) (wéi) (niǎo) (dào)(jiāng) (hú) (mǎn) (dì) (yì) (yú) (wēng)。

 

 

 1. (yuè) (yè) (zhōu) (zhōng)

(dài) (fù) (gǔ)
(mǎn)
(chuán) (míng) (yuè) (jìn) (xū) (kōng), 绿(lǜ) (shuǐ) (wú) (hén) (yè) (qì) (chōng)。
(shī)
(sī) (fú) (shěn) (qiáng) (yǐng) (lǐ)(mèng) (hún) (yáo) (zhuài) (lǔ) (shēng) (zhōng)。

(xīng) (chén) (lěng) (luò) (bì) (tán) (shuǐ), 鸿(hóng) (yàn) (bēi) (míng) (hóng) (liǎo) (fēng)
(shù) (diǎn) (yú) (dēng) (yī) (gǔ) (àn)(duàn) (qiáo) (chuí) (lù) (dī) (wú) (tóng)。

 

 

212.(cháng) (ān) (qiū) (wàng)

(zhào) (gǔ)
(yún)
(wù) (qī) (liáng) (fú) (shǔ) (liú), (hàn) (jiā) (gōng) (què) (dòng) (gāo) (qiū)。
(cán)
(xīng) (jǐ) (diǎn) (yàn) (héng) (sāi), (cháng) (dí) (yì) (shēng) (rén) (yǐ) (lóu)。

 (zǐ) (yàn) (bàn) (kāi) (lí) (jú) (jìng), (hóng) (yī) (luò) (jìn) (zhǔ) (lián) (chóu)。
(lú)
(yú) (zhèng) (měi) (bù) (guī) (qù), (kōng) (dài) (nán) (guàn) (xué) (chǔ) (qiú)。

 

 

 1. (xīn) (qiū)

(dù) (fǔ)
(huǒ)
(yún) (yóu) (wèi) (liǎn) (qí) (fēng)(qī) (zhěn) (chū) (jīng) (yí) (yè) (fēng)
(jǐ) (chù) (yuán) (lín) (xiāo) (sè) (lǐ)(shuí) (jiā) (zhēn) (chǔ) (jì) (liáo) (zhōng)。

(chán) (shēng) (duàn) (xù) (bēi) (cán) (yuè)(yíng) (yàn) (gāo) (dī) (zhào) (mù) (kōng)。
(fù)
(jiù) (jīn) (mén) (qī) (zài) (xiàn), (yè) (shēn) (sāo) (shǒu) (tàn) (fēi) (péng)。

 

 

 1. (zhōng) (qiū)

(lǐ) (pǔ)
(hào)
(pò) (dāng) (kōng) (bǎo) (jìng) (shēng), (yún) (jiān) (xiān) (lài) (jì) (wú) (shēng)
(píng) (fēn) (qiū) (sè) (yì) (lún) (mǎn), (cháng) (bàn) (yún) (qú) (qiān) (lǐ) (míng)

(jiǎo) (tù) (kōng) (cóng) (xián) (wài) (luò)(yāo) (má) (xiū) (xiàng) (yǎn) (qián) (shēng)
(líng) (chá) (nǐ) (yuē) (tóng) (xié) (shǒu), (gèng) (dài) (yín) (hé) (chè) (dǐ) (qīng)。

 

 

 1. (jiǔ) (rì) (lán) (tián) (huì) (yǐn)

(dù) (fǔ)
(lǎo)
(qù) (bēi) (qiū) (qiáng) (zì) (kuān), (xìng) (lái) (jīn) (rì) (jìn) (jūn) (huān)
(xiū) (jiāng) (duǎn) (fā) (hái) (chuī) (mào), (xiào) (qiàn) (páng) (rén) (wéi) (zhèng) (guàn)。

(lán) (shuǐ) (yuǎn) (cóng) (qiān) (jiàn) (luò), (yù) (shān) (gāo) (bìng) (liǎng) (fēng) (hán)
(míng) (nián) (cǐ) (huì) (zhī) (shuí) (jiàn), (zuì) (bǎ) (zhū) (yú) (zǐ) (xì) (kàn)。

 

 

 1. (qiū) (sī)

(lù) (yóu)
(lì)
(yù) (qū) (rén) (wàn) (huǒ) (niú)(jiāng) (hú) (làng) (jì) (yì) (shā) (ōu)
(rì) (cháng) (sì) (suì) (xián) (fāng) (jiào), (shì) (dà) (rú) (tiān) (zuì) (yì) (xiū)。

(zhēn) (chǔ) (qiāo) (cán) (shēn) (xiàng) (yuè)(wú) (tóng) (yáo) (luò) (gù) (yuán) (qiū)
(yù) (shū) (lǎo) (yǎn) (wú) (gāo) (chù), (ān) (dé) (yuán) (lóng) (bǎi) (chǐ) (lóu)。

 

 

 1. (yǔ) (zhū) (shān) (rén)

(dù) (fǔ)
(jǐn)
(lǐ) (xiān) (sheng) (wū) (jiǎo) (jīn), (yuán) (shōu) (yù) (lì) (wèi) (quán) (pín)。
(guàn)
(kàn) (bīn) (kè) (ér) (tóng) (xǐ), (shí) (jiē) (chú) (niǎo) (què)

(xùn) (qiū) (shuǐ) (cái) (shēn) (sì) (wǔ) (chǐ), (yě) (háng) (qià) (shòu) (liǎng) (sān) (rén)
(bái) (shā) (cuì) (zhú) (jiāng) (cūn) (mù)(xiāng) (sòng) (chái) (mén) (yuè) (sè) (xīn)。

 

 

 1. (wén) (dí)

(zhào) (gǔ)
(shuí)
(jiā) (chuī) (dí) (huà) (lóu) (zhōng), (duàn) (xù) (shēng) (suí) (duàn) (xù) (fēng)。
(xiǎng)
(è) (xíng) (yún) (héng) (bì) (luò)(qīng) (hé) (lěng) (yuè) (dào) (lián) (lóng)

(xìng) (lái) (sān) (nòng) (yǒu) (huán) (zǐ)(fù) (jiù) (yì) (piān) 怀(huái) (mǎ) (róng)。
(qǔ)
(bà) (bù) (zhī) (rén) (zài) (fǒu), (yú) (yīn) (liáo) (liàng) (shàng) (piāo) (kōng)。

 

 

 1. (dōng) (jǐng)

(liú) (kè) (zhuāng)
(qíng)
(chuāng) (zǎo) (jiào) (ài) (cháo) (xī)(zhú) (wài) (qiū) (shēng) (jiàn) (zuò) (wēi)
(mìng) (pú) (ān) (pái) (xīn) (nuǎn) (gé), (hū) (tóng) (yù) (tiē) (jiù) (hán) (yī)

(yè) (fú) (nèn) 绿(lǜ) (jiǔ) (chū) (shú), (chéng) (qiē) (xiāng) (huáng) (xiè) (zhèng) (féi)
(róng) (jú) (mǎn) (yuán) (jiē) (kě) (xiàn), (shǎng) (xīn) (cóng) (cǐ) (mò) (xiāng) (wéi)。

 1. (dōng) (zhì)

 (dù) (fǔ)
(tiān)
(shí) (rén) (shì) (rì) (xiāng) (cuī)(dōng) (zhì) (yáng) (shēng) (chūn) (yòu) (lái)
(cì) (xiù) (wǔ) (wén) (tiān) (ruò) 线(xiàn), (chuī) (jiā) (liù) (guǎn) (dòng) (fēi) (huī)。

(àn) (róng) (dài) (là) (jiāng) (shū) (liǔ)(shān) (yì) (chōng) (hán) (yù) (fàng) (méi)。
(yún)
(wù) (bù) (shū) (xiāng) (guó) (yì)(jiāo) (ér) (qiě) (fù) (zhǎng) (zhōng) (bēi)。

 

 

 1. (méi) (huā)

(lín) (bū)
(zhòng)
(fāng) (yáo) (luò) (dú) (xiān) (yán), (zhàn) (duàn) (fēng) (qíng) (xiàng) (xiǎo) (yuán)。
(shū)
(yǐng) (héng) (xié) (shuǐ) (qīng) (qiǎn), (àn) (xiāng) (fú) (dòng) (yuè) (huáng) (hūn)

(shuāng) (qín) (yù) (xià) (xiān) (tōu) (yǎn)(fěn) (dié) (rú) (zhī) (hé) (duàn) (hún)。
(xìng)
(yǒu) (wēi) (yín) (kě) (xiāng) (xiá), (bù) (xū) (tán) (bǎn) (gòng) (jīn) (zūn)。

 

 

 1. (zuǒ)(qiān)(zhì)(lán)(guān)(shì)(zhí)(sūn)(xiāng)

(hán) (yù)
(yì)
(fēng) (cháo) (zòu) (jiǔ) (chóng) (tiān), (xī) (biǎn) (cháo) (yáng) (lù) (bā) (qiān)。
(běn)
(wéi) (shèng) (cháo) (chú) (bì) (zhèng), (gǎn) (jiāng) (shuāi) (xiǔ) (xī) (cán) (nián)。

 (yún) (héng) (qín) (lǐng) (jiā) (hé) (zài), (xuě) (yōng) (lán) (guān) (mǎ) (bù) (qián)。
(zhī)
(rǔ) (yuǎn) (lái) (yīng) (yǒu) (yì)(hǎo) (shōu) (wú) (gǔ) (zhàng) (jiāng) (biān)。

 

 

 1. (gān) (gē)

(wáng) (zhōng)
(gān)
(gē) (wèi) (dìng) (yù) (hé) (zhī)(yí) (shì) (wú) (chéng) (liǎng) (bìn) (sī)。
(zōng)
(jì) (dà) (gāng) (wáng) (càn) (chuán), (qíng) 怀(huái) (xiǎo) (yàng) (dù) (líng) (shī)。

(jī)(líng)(yīn) (duàn) (rén) (qiān) (lǐ)(wū) (què) (cháo) (hán) (yuè) (yì) (zhī)
(ān) (dé) (zhōng) (shān) (qiān) (rì) (jiǔ), (mǐng) (rán) (zhí) (dào) (tài) (píng) (shí)。

 

 

 1. (guī) (yǐn)

(chén) (tuán)
(shí)
(nián) (zōng) (jì) (zǒu) (hóng) (chén), (huí) (shǒu) (qīng) (shān) (rù) (mèng) (pín)。
(zǐ)
(shòu) (zòng) (róng) (zhēng) (jí) (shuì), (zhū) (mén) (suī) (fù) (bù) (rú) (pín)。

(chóu) (wén) (jiàn) (jǐ) (fú) (wēi) (zhǔ), (mèn) (tīng) (shēng) (gē) (guō) (zuì) (rén)
(xié) (qǔ) (jiù) (shū) (guī) (jiù) (yǐn), (yě) (huā) (tí) (niǎo) (yì) (bān) (chūn)。

 

 

 1. (shí) (shì) (xíng)

(dù) (xún) (hè)
(fū)
(yīn) (bīng) (luàn) (shǒu) (péng) (máo), (má) (zhù) (qún) (shān) (bìn) (fā) (jiāo)
(sāng) (zhè) (fèi) (lái) (yóu) (nà) (shuì)(tián) (yuán) (huāng) (jìn) (shàng) (zhēng) (miáo)。

(shí) (tiǎo) (yě) (cài) (hé) (gēn) (zhǔ)(xuán) (kǎn) (shēng) (chái) (dài) (yè) (shāo)。
(rèn)
(shì) (shēn) (shān) (zuì) (shēn) (chù), (yě) (yīng) (wú) (jì) (bì) (zhēng) (yáo)。

 

 

 1. (sòng) (tiān) (shī)

(zhū)(quán)
(shuāng)
(luò) (zhī) (chéng) (liǔ) (yǐng) (shū), (yīn) (qín) (sòng) (kè) (chū) (pó) (hú)
(huáng) (jīn) (jiǎ) (suǒ) (léi) (tíng) (yìn), (hóng) (jǐn) (tāo) (chán) (rì) (yuè) (fú)

(tiān) (shàng) (xiǎo) (xíng) (qí) (zhǐ) (hè), (rén) (jiān) (yè) 宿(sù) (jiě) (shuāng) (fú)。
(cōng)
(cōng) (guī) (dào) (shén) (xiān) (fǔ)(wéi) (wèn) (pán) (táo) (shú) (yě) (wú)。

 

 

 1. (sòng) (máo) (bó) (wēn)

(zhū)(hòu)(cōng)
(dà)
(jiàng) (nán) (zhēng) (dǎn) (qì) (háo), (yāo) (héng) (qiū) (shuǐ) (yàn) (líng) (dāo)。
(fēng)
(chuī) (tuó) (gǔ) (shān) (hé) (dòng), (diàn) (shǎn) (jīng) (qí) (rì) (yuè) (gāo)。

 (tiān) (shàng) (qí) (lín) (yuán) (yǒu) (zhǒng), (xué) (zhōng) (lóu) (yǐ) (qǐ) (néng) (táo)。
(tài)
(píng) (dài) (zhào) (guī) (lái) (rì)(zhèn) (yǔ) (xiān) (sheng) (jiě) (zhàn) (páo)。

你是否正在寻找你心仪的图书,在这里低至2折!

   立即购买

Comments

成为第一个评论者

发表评论

评论

你的邮件地址不会公开. *表示必填

Top